Skip to main content
Public Health

Huvirühmad

Euroopa Komisjon on loonud üldsusele, huvirühmadele ja organisatsioonidele võimalused anda oma panus ELi tervishoiualasesse tegevusse. Need struktuurid toetavad avalikkuse ja spetsialistide kaasamist, pakkudes võimalusi kasulikeks vahetusteks, mis omakorda viib tõendipõhise poliitikakujundamiseni.

ELi tervishoiupoliitika platvorm

ELi tervishoiupoliitika platvorm on peamine tervisevaldkonna huvirühmadele ja organisatsioonidele ning komisjonile mõeldud suhtlus- ja koostööfoorum. Samuti soodustab see nende organisatsioonide omavahelist suhtlust.

Platvormi eesmärgid on:

  • pakkuda raamistikku dialoogiks komisjoni ja tervishoiuga seotud huvirühmade või organisatsioonide vahel;
  • lihtsustada sihipäraseid arutelusid komisjoni osakondade ja nende rühmade vahel;
  • muuta tervishoiupoliitika dialoog läbipaistvamaks;
  • suurendada teadmisi rahvatervise valdkonna probleemidest ja seotud oskusteabest;
  • levitada teavet tervise ja toiduohutuse peadirektoraadi projektide (nt terviseprogrammi kaasrahastatud projektide) kohta;
  • teha kindlaks tervisepoliitika head tavad, neid jagada ja edendada nende kasutuselevõtmist;
  • koguda ja levitada teadusuuringute tulemusi;
  • anda teavet muude tervisega seotud poliitikavaldkondade kohta.

Platvorm on avatud kõigile tervishoiuga seotud huvirühmadele ja organisatsioonidele, kes on seaduslikult ELis ja läbipaistvusregistris registreeritud.

ELi terviseauhind

ELi terviseauhind on Euroopa Komisjoni tunnustus neile, kes on märkimisväärselt panustanud oma kogukonna tervishoidu või tervishoiupoliitikasse.

Igal aastal on ELi terviseauhinna konkursi keskmes erinev teema, mille head tavad avaldatakse ELi tervishoiupoliitika platvormil, et inspireerida teisi sarnast lähenemist kasutama.