Přejít na hlavní obsah
Public Health

Za organizaci a poskytování zdravotních služeb a zdravotní péče odpovídají jednotlivé země EU samy. Zdravotní politika EU proto slouží jako doplněk vnitrostátních politik a k zakomponování otázky ochrany zdraví do všech politických opatření EU a usiluje o vytvoření silnější zdravotní unie.

Účelem politiky a opatření EU v oblasti veřejného zdraví je:

  • chránit a zlepšovat zdraví občanů EU
  • podporovat modernizaci a digitalizaci zdravotnických systémů a infrastruktury
  • zvyšovat odolnost evropských systémů zdravotní péče
  • vybavit země EU tak, aby lépe předcházely budoucím pandemiím a řešily je.

Strategické otázky zdraví projednávají zástupci vnitrostátních orgánů a Evropské komise v pracovní skupině na vysoké úrovni pro veřejné zdraví. K provádění strategie EU pro oblast zdraví a ročních pracovních programů přispívají orgány EU, členské země, regionální a místní orgány a další zájmové skupiny.

Úloha Evropské komise

Úlohou Generálního ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin Evropské komise (DG SANTE) je pomáhat zemím EU s ochranou a zlepšováním zdraví jejich občanů a se zajišťováním dostupnosti, účinnosti a odolnosti systémů zdravotní péče. Tuto pomoc realizuje různými způsoby:

  • navrhováním právních předpisů
  • poskytováním finanční pomoci
  • koordinací a usnadněním výměny osvědčených postupů mezi zeměmi EU a odborníky na zdravotnictví
  • propagační činností v oblasti zdraví.

Související právní předpisy

Orgány EU mohou přijímat právní předpisy pro oblast zdraví na základě Smlouvy o fungování Evropské unie: článek 168 (ochrana veřejného zdraví), článek 114 (jednotný trh) a článek 153 (sociální politika). Oblasti, v nichž EU přijímá právní předpisy:

Rada EU může také přijímat doporučení týkající se veřejného zdraví určené zemím EU.

Investice do zdraví

Program EU pro zdraví (EU4Health) poskytuje finanční prostředky na zlepšení zdraví v Unii, řešení přeshraničních zdravotních hrozeb, zlepšení cenové i faktické dostupnosti léčivých přípravků, zdravotnických prostředků a produktů potřebných v době krize a na zvýšení odolnosti systémů zdravotní péče.

Do systémů zdravotní péče, výzkumu v oblasti zdraví, infrastruktury a širších aspektů souvisejících se zdravím investují rovněž další programy EU, např.:

Priority na období 2021-2027

Evropská zdravotní unie se zaměří na naléhavé i dlouhodobé priority v oblasti zdraví, od reakce na pandemii covidu-19 a odolnosti vůči přeshraničním zdravotním hrozbám až po Evropský plán boje proti rakovině, Farmaceutickou strategii pro Evropu a digitální zdravotnictví.

Evropská unie bude pokračovat v mezinárodní spolupráci v oblasti globálních zdravotních hrozeb a výzev, jako jsou infekce rezistentní vůči antimikrobiálním látkám a očkování.

Související informace