Siirry pääsisältöön
Public Health

EU:n terveyspolitiikka

EU-mailla on päävastuu terveydenhuollon ja sairaanhoidon järjestämisestä. EU:n terveyspolitiikka täydentää kansallisia toimia ja auttaa varmistamaan, että terveyden suojelu huomioidaan kaikessa EU:n politiikassa. Samalla pyritään toteuttamaan vahvempi terveysunioni.

Kansanterveyttä koskevilla EU:n politiikoilla ja toimilla

  • suojellaan ja parannetaan EU:n kansalaisten terveyttä
  • tuetaan terveydenhuoltojärjestelmien ja -infrastruktuurin uudistamista ja digitalisointia
  • lisätään Euroopan terveydenhuoltojärjestelmien häiriönsietokykyä
  • annetaan EU-maille valmiudet ehkäistä ja käsitellä paremmin tulevia pandemioita.

Kansallisten viranomaisten ja Euroopan komission edustajat keskustelevat terveysalan strategisista kysymyksistä kansanterveystyöryhmässä. EU:n toimielimet, EU-maat, alue- ja paikallisviranomaiset ja muut sidosryhmät osallistuvat EU:n terveysstrategian ja vuotuisten työohjelmien täytäntöönpanoon.

Euroopan komission tehtävä

Euroopan komission terveyden ja elintarviketurvallisuuden pääosasto (DG SANTE) tukee EU-maiden toimia, joilla pyritään suojelemaan ja parantamaan kansalaisten terveyttä sekä varmistamaan terveydenhuoltojärjestelmien saavutettavuus, tehokkuus ja kestävyys. Se muun muassa

  • tekee lainsäädäntöehdotuksia
  • antaa taloudellista tukea
  • koordinoi ja helpottaa hyvien käytäntöjen jakamista EU-maiden ja terveysalan asiantuntijoiden välillä
  • toteuttaa terveyttä edistäviä toimia.

Lainsäädäntö

EU voi antaa terveyttä ja terveydenhuoltoa koskevaa lainsäädäntöä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 168 artiklan (kansanterveyden suojelu), 114 artiklan (sisämarkkinat) ja 153 artiklan (sosiaalipolitiikka) nojalla. EU on antanut säädöksiä muun muassa seuraavista aiheista:

Lisäksi Euroopan unionin neuvosto voi antaa EU-maille suosituksia kansanterveyskysymyksistä.

Terveysinvestoinnit

EU4Health-ohjelmasta osoitetaan rahoitusta terveyden parantamiseen unionissa, rajat ylittävien terveysuhkien torjumiseen sekä lääkkeiden, lääkinnällisten laitteiden ja muiden kriisitilanteissa tarpeellisten tuotteiden saatavuuden ja kohtuuhintaisuuden parantamiseen. Ohjelmalla pyritään myös lisäämään terveydenhuoltojärjestelmien kestävyyttä ja häiriönsietokykyä.

Myös muista EU:n ohjelmista investoidaan terveydenhuoltojärjestelmiin, terveysalan tutkimukseen, infrastruktuuriin ja laajempiin terveysnäkökohtiin, erityisesti

Painopisteet vuosina 2021–2027

Euroopan terveysunionissa keskitytään sekä terveysalan kiireellisiin että pitkän aikavälin painopisteisiin. Covid-19-kriisitoimien lisäksi näitä ovat terveydenhuollon häiriönsietokyky ja rajat ylittävät terveysuhat, EU:n syöväntorjuntasuunnitelma, Euroopan lääkestrategia ja digitaalinen terveydenhuolto.

EU aikoo jatkaa maailmanlaajuisiin terveysuhkiin ja -haasteisiin, kuten mikrobilääkeresistentteihin tulehduksiin ja rokotuksiin, liittyvää kansainvälistä yhteistyötä.

Lisätietoa