Gå direkt till innehållet
Public Health

Översikt

EU-länderna har det primära ansvaret för hälso- och sjukvården. EU:s folkhälsopolitik kompletterar de nationella strategierna, sörjer för att hälsoskydd ingår i all EU-politik och bidrar till en starkare hälsounion.

EU:s initiativ för hälso- och sjukvård ska

  • skydda och förbättra EU-invånarnas hälsa
  • bidra till att modernisera och digitalisera vård och infrastruktur
  • öka hälso- och sjukvårdens resiliens
  • utrusta EU-länderna så att de bättre kan förebygga och hantera framtida pandemier.

Strategiska hälsofrågor diskuteras av ländernas myndigheter och kommissionen i högnivågruppen för folkhälsa. EU-institutionerna, medlemsländerna, regionala och lokala myndigheter och andra aktörer bidrar alla till att genomföra EU:s folkhälsostrategi och årliga arbetsprogram.

EU-kommissionens roll

EU-kommissionens generaldirektorat för hälsa och livsmedelssäkerhet (GD Sante) stöder EU-ländernas arbete med att skydda och förbättra invånarnas hälsa och se till att hälso- och sjukvårdssystemen är tillgängliga, effektiva och flexibla. Det gör man bland annat genom att

  • föreslå nya lagar
  • bidra med ekonomiskt stöd
  • samordna och underlätta utbyte av bästa praxis mellan EU-länder och hälsoexperter
  • genomföra hälsofrämjande aktiviteter.

Lagstiftning

EU kan anta lagar på folkhälsoområdet enligt EUF-fördraget: artikel 168 (folkhälsa), artikel 114 (inre marknaden) och artikel 153 (socialpolitik). Det finns bland annat EU-lagar om

Ministerrådet kan också ta fram rekommendationer om folkhälsa för medlemsländerna.

Investera i hälsa

Programmet EU för hälsa bidrar med finansiering för att förbättra folkhälsan i EU, hantera hälsohot som drabbar flera länder, förbättra tillgången till läkemedel, medicintekniska produkter och krisrelaterade produkter till överkomliga priser och öka hälso- och sjukvårdssystemens resiliens.

Andra EU-program investerar också i hälso- och sjukvård, medicinsk forskning, infrastruktur eller bredare hälsorelaterade aspekter:

Prioriteringar för 2021–2027

Den europeiska hälsounionen ska fokusera på både brådskande och långsiktiga hälsoprioriteringar, från insatser mot coronapandemin och internationella hälsohot till digital hälsa och EU:s cancerplan och läkemedelsstrategi.

EU kommer att fortsätta det internationella samarbetet om globala hälsohot och utmaningar som antibiotikaresistenta infektioner och vaccinationer.

Läs mer