Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Public Health

Оценка на европейските референтни мрежи

През декември 2022 г. Комисията започна оценката на европейските референтни мрежи (ЕРМ), което е възможност за извличане на поуки и подобряване на съществуващата система. Ще бъдат набелязани също така извлечените поуки и областите, в които е необходимо подобрение, и ще бъде посочено дали в крайна сметка европейските референтни мрежи носят очакваните ползи за пациентите.

Правна рамка

Съгласно Решение за изпълнение 2014/287/ЕС на Комисията всички мрежи и техните членове трябва периодично да бъдат оценявани от назначен от Комисията орган най-малко пет години след тяхното одобряване или последната им оценка и на всеки пет години след това, ако е приложимо. Процесът и методологията на оценяване се основават на разпоредбите на Решение за изпълнение 2014/287/ЕС, както е посочено в ръководството за оценка и инструментариума.

Целта на оценката е да се провери и оцени:

 1. изпълнението на критериите и условията, посочени в Делегирано решение 2014/286/ЕС;
 2. постигането на целите, посочени в член 12, параграф 2 от Директива 2011/24/ЕС;
 3. резултатите и качеството на работата на мрежата и приноса на всеки от членовете.

График

Процесът на оценяване ще отнеме около една година — от назначаването на независимия оценяващ орган до публикуването на окончателните доклади за оценка.

Основни етапи на процеса на оценяване:

 • Подготовка за изготвяне на оценката, информиране на членовете на ЕРМ и организация на задачите.
 • Самооценка на европейските референтни мрежи и техните членове доставчици на здравно обслужване, включваща вътрешно валидиране на резултатите от самооценката от координатора на ЕРМ и проверка и потвърждение от независимия оценяващ орган.
 • Техническа оценка от независимия оценяващ орган:
  • Техническа оценка на мрежата, която включва преглед на документите, виртуално интервю с ЕРМ, координаторите на работния пакет и представителите на пациентите.
  • Техническа оценка на доставчиците на здравно обслужване, която включва преглед на документите и одит на място на извадка от избрани доставчици на здравно обслужване.
 • Резултати от оценката, които включват изготвяне и окончателно оформяне на докладите за оценка — по един за всяка мрежа и доставчик на здравно обслужване.  Този процес включва получаване на обратна информация и извършване на изменения и подобрения.
Evaluation of the European Reference Networks
Timeline of the evaluation process: IEB (Independent Evaluation Body); ERN (European Reference Network for Rare Diseases); HCP (Health Care Provider)

Резултатите от оценката ще бъдат публично достъпни на този уебсайт.

Процес на оценяване

Независим оценяващ орган:

Оценката ще бъде извършена от независим оценяващ орган — експертна и независима организация за оценяване, назначена от Комисията след открита покана за изразяване на интерес. Независимият оценяващ орган ще направи външна оценка на мрежите и доставчиците на здравно обслужване.

Общо описание на процеса

Процесът на оценяване на ЕРМ бе установен през февруари 2022 г. с участието на независим оценяващ орган. Бяха проведени многобройни консултации с всички съответни заинтересовани страни (например Съвет на държавите членки, ЕРМ и организации на пациентите).

Процесът на оценяване включва някои подготвителни задачи и 4 основни стъпки:

 1. Подготвителни задачи:
  • Изпълнявани от независимия оценяващ орган: организационни, управленски и логистични мерки, като обучение на оценителите, адаптиране на ИТ платформата и др.
  • Изпълнявани от координаторите на ЕРМ: те информират членовете и представителите на пациентите за процедурата и съгласуват отговорностите, дейностите и сроковете.
 2. Самооценка: От всяка ЕРМ и нейните членове се очаква една самооценка. Тези самооценки ще помогнат да се определи дали и до каква степен ЕРМ са постигнали първоначалните си цели.
 3. Техническа оценка: извършва се от независимия оценяващ орган, включително интервюта, преглед на документацията и одити на място/онлайн.
 4. Резултати: доклади за всяка мрежа, за всеки доставчик на здравно обслужване и за системата на ЕРМ.

Документация

Оперативни критерии за оценка на ЕРМ и доставчиците на здравно обслужване

Всеки критерий е последван от списък с измерими елементи, използвани за оценка на конкретния аспект или равнище на ефективност.

Някои от измеримите елементи се считат за „основни“ и е трябвало да бъдат изпълнени или приложени по време на оценката. Другите измерими елементи се отнасят до важни области, в които мрежите или техните членове следва да работят и чието равнище на развитие показва техния статус на зрялост.

Критериите за оценка са разделени между:

 • Европейски референтни мрежи: 20 оперативни критерия с 52 измерими елемента, от които 30 са основни и класифицирани в 7 области; включително управление и координация, клинични грижи, качество и безопасност на пациентите, ориентирани към пациентите грижи, принос към научните изследвания, образование и обучение, както и изграждане на мрежи и разпространение на информация.
 • Доставчици на здравно обслужване: 24 оперативни критерия с 64 измерими елемента, от които 29 са основни и класифицирани в 7 области; включително ориентирани към пациентите грижи, организация и управление, научни изследвания и обучение, обмен на експертен опит и електронно здравеопазване, качество и безопасност, компетентност и резултати от грижите и човешки ресурси.

Ръководство за оценка

Ръководството за оценка е справочник, общ за всички участващи страни, който включва оценка както на мрежите, така и доставчиците на здравно обслужване.

Инструментариум за оценка

Инструментариумът за оценка представлява набор от 18 елемента, включително: насоки, формуляри, образци, препратки и документи. Подобно на ръководството за оценка, инструментариумът е достъпен за всички, за да се спазват принципите на прозрачност и справедливост за всички страни.