Skip to main content
Public Health

Hodnocení evropských referenčních sítí

V prosinci 2022 zahájila Komise hodnocení evropských referenčních sítí (tzv. sítě ERN), které je příležitostí k výměně poznatků a zlepšení stávajícího systému. Rovněž se v jeho rámci shromažďují zkušenosti z dosavadního fungování systému a určují oblasti, kterým je třeba se více věnovat. Na závěr se vyhodnotí, zda evropské referenční sítě přinášejí pacientům očekávané přínosy.

Právní rámec

Podle prováděcího rozhodnutí Komise 2014/287/EU musí všechny sítě a jejich členové podstoupit pravidelné hodnocení, které provádí subjekt jmenovaný Komisí. Hodnocení musí proběhnou maximálně do pěti let od schválení těchto sítí nebo od jejich posledního hodnocení. Následně se sítě hodnotí každých pět let. Postup a metodika hodnocení vycházejí z ustanovení prováděcího rozhodnutí 2014/287/EU, jak je uvedeno v příručce pro hodnocení a v sadě nástrojů.

Účelem hodnocení je posoudit:

 1. plnění kritérií a podmínek stanovených v rozhodnutí v přenesené pravomoci 2014/286/EU
 2. dosažení cílů stanovených v čl. 12 odst. 2 směrnice 2011/24/EU
 3. výsledky a výkonnost sítě a příspěvek každého člena.

Časová osa

Celé hodnocení trvá přibližně jeden rok, od jmenování nezávislého hodnotícího subjektu až po vydání závěrečných hodnotících zpráv.

Důležité fáze hodnocení:

 • Sestavení hodnocení, informování členů evropských referenčních sítí a organizace jednotlivých úkolů.
 • Sebehodnocení evropských referenčních sítí a jejich členů poskytujících zdravotní péči, které zahrnuje interní validaci výsledků sebehodnocení koordinátorem evropských referenčních sítí a ověření a potvrzení nezávislým hodnotícím orgánem.
 • Technické hodnocení provedené nezávislým hodnotícím subjektem:
  • Technické hodnocení sítě, které zahrnuje přezkum dokumentů, virtuální rozhovor s evropskými referenčními sítěmi, koordinátory pracovního balíčku a zástupci pacientů.
  • Technické hodnocení poskytovatelů zdravotní péče, které zahrnuje přezkum dokumentů a audit na místě u vzorku vybraných poskytovatelů zdravotní péče.
 • Výsledky hodnocení, které zahrnují vypracování a dokončení hodnotících zpráv, tj. o každé síti a poskytovateli zdravotní péče se vydává zvláštní zpráva.  Tento proces zahrnuje získávání zpětné vazby a provádění změn a zlepšení.
Evaluation of the European Reference Networks
Timeline of the evaluation process: IEB (Independent Evaluation Body); ERN (European Reference Network for Rare Diseases); HCP (Health Care Provider)

Výsledky hodnocení budou zveřejněny na těchto internetových stránkách.

Jak hodnocení probíhá

Nezávislý hodnotící subjekt

Posouzení provede nezávislý hodnotící subjekt (IEB), což je odborná, nezávislá hodnotící organizace jmenovaná Komisí na základě otevřené výzvy k vyjádření zájmu. Nezávislý hodnotící subjekt vyhodnotí sítě a poskytovatele zdravotní péče externě.

Obecný popis postupu

Postup hodnocení evropských referenčních sítí byl stanoven v únoru 2022 s využitím nezávislého hodnotícího subjektu. Všechny příslušné zúčastněné strany (např. rada členských států, evropské referenční sítě a organizace pacientů) byly několikrát konzultovány.

Postup zahrnuje některé přípravné úkoly a čtyři hlavní kroky:

 1. Přípravné úkoly:
  • Provádí nezávislý hodnotící subjekt: organizační, řídicí a logistická opatření, jako je odborná příprava hodnotitelů, přizpůsobení platformy IT apod.
  • Provádí koordinátoři evropských referenčních sítí: informují své členy a zástupce pacientů o postupu a dohodnou se na rozdělení povinností, jednotlivých aktivitách a termínech.
 2. Sebehodnocení: Od každé evropské referenční sítě a jejích členů se očekává jedno sebehodnocení. Tato sebehodnocení pomohou určit, zda a do jaké míry evropské referenční sítě plní své původní cíle.
 3. Technické hodnocení: provádí ho nezávislý hodnotící subjekt a zahrnuje pohovory, přezkum dokumentace a audity na místě nebo online.
 4. Výsledky: zprávy o každé síti, každém poskytovateli zdravotní péče a systému evropských referenčních sítí.

Dokumentace

Provozní kritéria pro hodnocení evropských referenčních sítí a poskytovatelů zdravotní péče

Ke každému kritériu je uveden seznam měřitelných prvků, které se používají k posouzení konkrétního aspektu nebo úrovně výkonnosti.

Některé měřitelné prvky jsou považovány za „základní“ a již během hodnocení by měly být splněny nebo uplatňovány. Ostatní měřitelné prvky se týkají důležitých oblastí, v nichž by sítě nebo jejich členové měly působit a jejichž úroveň rozvoje ukazuje na jejich vyspělost.

Hodnotící kritéria jsou rozdělena mezi:

 • Evropské referenční sítě: 20 provozních kritérií s 52 měřitelnými prvky, z nichž 30 je základních a je klasifikováno v 7 oblastech, včetně správy a koordinace, klinické péče, kvality a bezpečnosti pacientů, péče zaměřené na pacienta, příspěvků na výzkum, vzdělávání a odborné přípravy a vytváření sítí a šíření výsledků.
 • Poskytovatelé zdravotní péče: 24 provozních kritérií s 64 měřitelnými prvky, z nichž 29 je základních a je klasifikováno v 7 oblastech, včetně péče zaměřené na pacienta, organizace a řízení, výzkumu a odborné přípravy, výměny odborných znalostí a elektronického zdravotnictví, kvality a bezpečnosti, kompetencí a výsledků péče a lidských zdrojů.

Příručka pro hodnocení

Příručka pro hodnocení je společný manuál pro všechny zúčastněné strany a zahrnuje hodnocení sítí i poskytovatelů zdravotní péče.

Sada nástrojů pro hodnocení

Sada nástrojů pro hodnocení je soubor 18 položek, mezi něž patří: pokyny, formuláře, šablony, odkazy a dokumenty. Stejně jako příručka je i sada nástrojů k dispozici všem, aby se dodržovaly zásady transparentnosti a spravedlnosti pro všechny strany.