Skip to main content
Public Health

Eurooppalaisten osaamisverkostojen arviointi

Komissio aloitti joulukuussa 2022 eurooppalaisten osaamisverkostojen (ERN) arvioinnin, jonka perusteella nykyistä järjestelmää voidaan kehittää entistä paremmaksi. Arvioinnissa tarkastellaan kokemuksia verkoston toiminnasta, määritetään parannustarpeita ja selvitetään, hyödyttävätkö osaamisverkostot potilaita toivotulla tavalla.

Oikeudellinen kehys

Komission täytäntöönpanopäätöksessä 2014/287/EU säädetään, että komission nimittämän elimen on arvioitava kaikki verkostot ja niiden jäsenet viimeistään viidentenä vuonna niiden hyväksymisen tai viimeisimmän arvioinnin jälkeen ja joka viides vuosi siitä eteenpäin. Arviointiprosessi ja -menetelmät perustuvat täytäntöönpanopäätöksen 2014/287/EU säännöksiin, kuten arviointikäsikirjassa ja -välineissä mainitaan.

Tarkoituksena on tarkistaa ja arvioida

 1. delegoidussa päätöksessä 2014/286/EU asetettujen perusteiden ja edellytysten täyttyminen
 2. direktiivin 2011/24/EU 12 artiklan 2 kohdassa asetettujen tavoitteiden saavuttaminen
 3. verkoston tulokset ja suorituskyky ja sen kunkin jäsenen panos.

Aikataulu

Arviointiprosessi riippumattoman arviointielimen nimittämisestä arviointiraportin laatimiseen kestää noin vuoden.

Arviointiprosessin vaiheet:

 • arvioinnin valmistelu, arvioinnista tiedottaminen osaamisverkostojen jäsenille ja tehtävien jako
 • osaamisverkostojen ja sen jäsenien (terveydenhuoltopalvelujen tarjoajien) itsearviointi. ERN-koordinaattori vahvistaa itsearvioinnin tulokset ensin sisäisesti, minkä jälkeen riippumaton arviointielin tarkistaa ja vahvistaa itsearvioinnin.
 • riippumattoman arviointielimen suorittama tekninen arviointi:
  • verkoston tekninen arviointi, johon kuuluu asiakirjojen tarkastus sekä osaamisverkostojen, työlohkojen koordinaattoreiden ja potilaiden edustajien etähaastattelut
  • terveydenhuollon tarjoajien tekninen arviointi, johon kuuluu asiakirjojen tarkastus sekä paikan päällä suoritettava auditointi tietylle palveluntarjoajien otokselle
 • arvioinnin päättäminen, johon kuuluu verkostoa ja palveluntarjoajaa koskevien arviointiraporttien laatiminen sekä muutosten ja parannusten tekeminen saadun palautteen perusteella.
Evaluation of the European Reference Networks
Timeline of the evaluation process: IEB (Independent Evaluation Body); ERN (European Reference Network for Rare Diseases); HCP (Health Care Provider)

Arvioinnin tulokset julkaistaan tällä verkkosivustolla.

Arviointiprosessi

Riippumaton arviointielin

Komission nimittää avoimen kiinnostuksenilmaisupyynnön perusteella riippumattoman asiantuntijaorganisaation arviointielimeksi. Riippumaton arviointielin suorittaa verkostojen ja terveydenhuoltopalvelujen tarjoajien ulkoisen arvioinnin.

Prosessin yleiskuvaus

Eurooppalaisten osaamisverkostojen arviointiprosessi kehitettiin helmikuussa 2022 riippumattoman arviointielimen avulla. Kaikkia asiaankuuluvia sidosryhmiä (esim. jäsenvaltioiden johtoryhmiä, osaamisverkostoja ja potilasjärjestöjä) kuultiin useaan otteeseen.

Arviointiprosessiin sisältyy valmistelun lisäksi neljä vaihetta:

 1. Valmistelu:
  • Riippumaton arviointielin suorittaa organisaatioon, johtoon ja käytännön järjestelyihin liittyviä valmisteluja (esim. arvioijien koulutus, tietoteknisen alustan mukauttaminen).
  • ERN-koordinaattorit tiedottavat menettelystä jäsenille ja potilaiden edustajille sekä sopivat vastuutehtävistä, toimista ja määräajoista.
 2. Itsearviointi: Kunkin osaamisverkoston ja sen jäsenten on laadittava yksi itsearviointi. Itsearviointien perusteella määritetään, kuinka hyvin osaamisverkostot ovat saavuttaneet niille asetetut tavoitteet.
 3. Tekninen arviointi: Riippumaton arviointielin tekee haastattelut, tarkistaa asiakirjat ja suorittaa auditoinnit joko paikan päällä tai etänä.
 4. Tulokset: Kustakin verkostosta ja terveydenhuoltopalvelujen tarjoajasta sekä osaamisverkostojärjestelmästä laaditaan raportit.

Dokumentaatio

Arviointiperusteet

Jokaiseen perusteeseen sisältyy joukko mitattavissa olevia osatekijöitä, joiden avulla voidaan arvioida suoriutumista eri aloilla.

Osa näistä osatekijöistä on pakollisia, eli osaamisverkostojen ja niiden jäsenten on täytynyt saavuttaa tai toteuttaa ne arviointiin mennessä. Muilla osatekijöillä mitataan, miten osaamisverkostot ja niiden jäsenet ovat suoriutuneet ja millä osa-alueilla niillä on kehitettävää.

Arviointiperusteet on jaoteltu seuraavasti:

 • Eurooppalaiset osaamisverkostot: 20 toiminnallista perustetta, joihin kuuluu 52 mitattavissa olevaa osatekijää. Näistä 30 on pakollista ja ne koskevat seitsemää osa-aluetta: hallinto ja koordinointi, kliininen hoito, laatu ja potilasturvallisuus, potilaslähtöisyys, tutkimuksen edistäminen, koulutus sekä verkostoituminen ja tietojen jakaminen.
 • Terveydenhuoltopalvelujen tarjoajat: 24 toiminnallista perustetta, joihin kuuluu 64 mitattavissa olevaa osatekijää. Näistä 29 on pakollista ja ne koskevat seitsemää osa-aluetta: potilaslähtöisyys, organisaatio ja hallinto, tutkimus ja koulutus, asiantuntemuksen jakaminen ja sähköinen terveydenhuolto, laatu ja turvallisuus, osaaminen ja hoitotulokset sekä henkilöresurssit.

Arviointikäsikirja

Arviointikäsikirja on kaikille osapuolille yhteinen opas, joka sisältää tietoa sekä verkostojen että terveydenhuoltopalvelujen tarjoajien arvioinnista.

Arviointivälineet

Arviointivälineet koostuvat 18 osiosta (esim. ohjeet, lomakkeet, mallit, viitteet ja asiakirjat). Myös arviointivälineet ovat kaikkien osapuolten saatavilla. Näin varmistetaan avoimuuden ja oikeudenmukaisuuden periaatteiden toteutuminen.