Skip to main content
Logotip Europske komisije
Public Health

Ocjenjivanje europskih referentnih mreža

Komisija je u prosincu 2022. pokrenula postupak ocjenjivanja europskih referentnih mreža, što je prilika za učenje i poboljšanje postojećeg sustava. Analizirat će dosadašnje rezultate i utvrditi u kojim područjima ima prostora za poboljšanja te, u konačnici, donose li europske referentne mreže pacijentima očekivane koristi.

Pravni okvir

U skladu s Provedbenom odlukom Komisije 2014/287/EU tijelo koje imenuje Komisija periodično mora ocjenjivati sve mreže i njihove članove, i to najkasnije pet godina od njihova odobravanja ili prošle ocjene te svakih pet godina nakon toga, ako je primjenjivo. Postupak i metodologija ocjenjivanja temelje se na odredbama Provedbene odluke 2014/287/EU, a razrađeni su u priručniku za ocjenu i paketu alata za ocjenu.

Ocjenjivanjem se nastoji provjeriti i procijeniti:

 1. ispunjenost kriterija i uvjeta utvrđenih Delegiranom odlukom 2014/286/EU,
 2. razina ostvarenja ciljeva određenih člankom 12 stavkom 2. Direktive 2011/24/EU,
 3. ishodi i postignuća u radu mreže te doprinos svakog njezina člana.

Vremenski okvir

Postupak ocjenjivanja trajat će otprilike godinu dana, od imenovanja neovisnog tijela za ocjenu do izdavanja završnih izvješća o ocjeni.

Glavne faze postupka:

 • priprema za provedbu postupka te informiranje članova europskih referentnih mreža i organizacija zadaća
 • samoocjenjivanje europskih referentnih mreža i njihovih članova – pružatelja zdravstvenih usluga; što uključuje internu validaciju rezultata samoocjene od strane koordinatora europske referentne mreže te provjeru i potvrdu neovisnog tijela za ocjenu
 • tehnička procjena koju provodi neovisno tijelo za ocjenu:
  • tehnička procjena mreže, koja uključuje pregled dokumentacije te virtualni razgovor s europskim referentnim mrežama, koordinatorima radnih programa i predstavnicima pacijenata.
  • tehnička procjena pružatelja zdravstvenih usluga, koja uključuje pregled dokumentacije i reviziju na licu mjesta na uzorku odabranih pružatelja zdravstvenih usluga
 • rezultati ocjene, što uključuje sastavljanje i zaključivanje izvješćâ o ocjeni, po jednog za svaku mrežu i svakog pružatelja zdravstvenih usluga.  Taj postupak uključuje primanje povratnih informacija te unošenje izmjena i poboljšanja.
Evaluation of the European Reference Networks
Timeline of the evaluation process: IEB (Independent Evaluation Body); ERN (European Reference Network for Rare Diseases); HCP (Health Care Provider)

Rezultati ocjene bit će objavljeni na ovoj internetskoj stranici.

Postupak ocjenjivanja

Neovisno tijelo za ocjenu

Ocjenu će provesti neovisno tijelo za ocjenu, odnosno neovisna stručna organizacija za ocjenu koju Komisija imenuje na temelju otvorenog poziva na iskaz interesa. To je tijelo zaduženo za vanjsku ocjenu mreža i pružatelja zdravstvenih usluga.

Opći opis postupka

Postupak ocjenjivanja europskih referentnih mreža uspostavljen je u veljači 2022. uvođenjem neovisnog tijela za ocjenu. U više je navrata provedeno savjetovanje sa svim relevantnim dionicima (primjerice s odborom država članica, europskim referentnim mrežama i organizacijama pacijenata).

Postupak ocjenjivanja uključuje pripremne zadaće i četiri glavna koraka:

 1. Pripremne zadaće:
  • koje obavlja neovisno tijelo za ocjenu: organizacijski, upravljački i logistički aranžmani, kao što su osposobljavanje ocjenjivača, prilagodba informatičke platforme itd.
  • koje obavljaju koordinatori europskih referentnih mreža: informiranje članova i predstavnika pacijenata o postupku te dogovaranje odgovornosti, aktivnosti i rokova.
 2. Samoocjena: od svake europske referentne mreže i svakog njezina člana očekuje se po jedna samoocjena. Te će samoocjene pomoći utvrditi jesu li europske referentne mreže ostvarile svoje izvorne ciljeve i u kojoj mjeri.
 3. Tehnička ocjena: provodi je neovisno tijelo za ocjenu, uključuje razgovore, pregled dokumentacije i revizije na licu mjesta / internetske revizije.
 4. Rezultati: izvješća za svaku mrežu, za svakog pružatelja zdravstvenih usluga i za sustav europskih referentnih mreža.

Dokumentacija

Operativni kriteriji za ocjenu europskih referentnih mreža i pružatelja zdravstvenih usluga

Nakon svakog kriterija slijedi popis mjerljivih elemenata za procjenu određenog aspekta ili postignuća.

Neki mjerljivi elementi smatraju se „ključnima” i pri provedbi ocjene trebali bi već biti ostvareni ili provedeni. Ostali mjerljivi elementi odnose se na važna područja u kojima bi mreže ili njihovi članovi trebali djelovati, a razrađenost tih područja upućuje na stupanj razvijenosti mreža i njihovih članova.

Kriteriji za ocjenu raspoređeni su na sljedeći način:

 • europske referentne mreže: 20 operativnih kriterija s 52 mjerljiva elementa od kojih je 30 ključnih, razvrstano u sedam područja (upravljanje i koordinacija, klinička skrb, kvaliteta i sigurnost pacijenata, skrb usmjerena na pacijenta, doprinos istraživanju, obrazovanju i osposobljavanju te umrežavanje i širenje informacija
 • pružatelji zdravstvenih usluga: 24 operativna kriterija sa 64 mjerljiva elementa od kojih je 29 ključnih, razvrstano u sedam područja (skrb usmjerena na pacijenta, organizacija i upravljanje, istraživanje i osposobljavanje, razmjena stručnog znanja i e-zdravstvo, kvaliteta i sigurnost, stručnost i ishodi skrbi te ljudski resursi).

Priručnik za ocjenu

Priručnik za ocjenu je referentni priručnik za ocjenu mreža i pružatelja zdravstvenih usluga, koji koriste sve uključene strane.

Paket alata za ocjenu

Paket alata za ocjenu sastoji se od 18 elemenata, uključujući: smjernice, obrasce, predloške, reference i dokumente. Kao i priručnik za ocjenu, paket alata za ocjenu dostupan je svim stranama u skladu s načelima transparentnosti i pravednosti.