Skip to main content
Public Health

Europos referencijos centrų tinklų vertinimas

2022 m. gruodžio mėn. Komisija pradėjo Europos referencijos centrų tinklų (ERCT) vertinimą, o tai yra proga pasikeisti patirtimi ir patobulinti esamą sistemą. Be to, bus nustatyta įgyta patirtis ir tobulintinos sritys, galiausiai ir tai, ar pacientams ERCT teikia numatomą naudą.

Teisinė sistema

Pagal Komisijos įgyvendinimo sprendimą 2014/287/ES Komisijos paskirta įstaiga turi periodiškai įvertinti visus tinklus ir jų narius, praėjus ne daugiau kaip penkiems metams nuo jų patvirtinimo arba paskutinio vertinimo, o po to, jei taikoma, kas penkis metus. Vertinimo procesas ir metodika grindžiami Įgyvendinimo sprendimo 2014/287/ES nuostatomis, kaip nurodyta Vertinimo vadove ir priemonių rinkinyje.

Vertinimo tikslas – patikrinti ir įvertinti:

 1. Deleguotajame sprendime 2014/286/ES išdėstytų kriterijų ir sąlygų laikymąsi.
 2. Direktyvos 2011/24/ES 12 straipsnio 2 dalyje išdėstytų tikslų įvykdymą.
 3. Tinklo rezultatus bei veiklos įgyvendinimą ir kiekvieno jo nario indėlį.

Tvarkaraštis

Vertinimo procesas užtruks maždaug metus nuo nepriklausomos vertinimo įstaigos paskyrimo iki galutinių vertinimo ataskaitų paskelbimo.

Pagrindiniai vertinimo proceso etapai:

 • pasirengimas ERCT narių vertinimui, informavimui ir užduočių organizavimui;
 • ERCT ir jų sveikatos priežiūros paslaugų teikėjų įsivertinimas, kuris apima ERCT koordinatoriaus įsivertinimo rezultatų vidinį patvirtinimą ir nepriklausomos vertinimo institucijos (NVI) atliktą tikrinimą ir patvirtinimą;
 • NVI atliekamas techninis vertinimas:
  • techninis tinklo vertinimas, apimantis dokumentų peržiūrą, virtualų pokalbį su ERCT, darbų sekos koordinatoriais ir pacientų atstovais;
  • sveikatos priežiūros paslaugų teikėjų techninis vertinimas, apimantis dokumentų peržiūrą ir atrinktų sveikatos priežiūros paslaugų teikėjų imties auditą vietoje;
 • vertinimo, įskaitant vertinimo ataskaitų (po vieną kiekvienam tinklui ir sveikatos priežiūros paslaugų teikėjui) parengimą ir užbaigimą, rezultatai.  Šis procesas apima grįžtamąją informaciją, pakeitimus ir patobulinimus.
Evaluation of the European Reference Networks
Timeline of the evaluation process: IEB (Independent Evaluation Body); ERN (European Reference Network for Rare Diseases); HCP (Health Care Provider)

Vertinimo rezultatai bus viešai skelbiami šioje interneto svetainėje.

Vertinimo procesas

Nepriklausoma vertinimo institucija

Vertinimą atliks NVI, ekspertas ir nepriklausoma vertinimo organizacija, Komisijos paskirta paskelbus atvirą kvietimą pareikšti susidomėjimą. NVI išoriškai vertins tinklus ir sveikatos priežiūros paslaugų teikėjus.

Bendras proceso apibūdinimas

ERCT vertinimo procesas buvo nustatytas 2022 m. vasario mėn., pasitelkus NVI. Ne kartą buvo konsultuojamasi su visais susijusiais suinteresuotaisiais subjektais (pvz., valstybių narių valdyba, ERCT ir pacientų organizacijomis).

Vertinimo procesas apima keletą parengiamųjų užduočių ir 4 pagrindinius etapus:

 1. Parengiamosios užduotys:
  • atlieka NVI: organizacinės, valdymo ir logistikos priemonės, pvz., vertintojų mokymas, IT platformos pritaikymas ir t. t.;
  • atlieka ERCT koordinatoriai: jie informuoja narius ir pacientų atstovus apie procedūrą ir susitaria dėl pareigų, veiklos ir terminų.
 2. Įsivertinimas: kiekvienas ERCT ir jo nariai turėtų atlikti po vieną įsivertinimą. Pagal šiuos įsivertinimus bus nustatoma, ar ir kokiu mastu ERCT pasiekė savo pradinius tikslus.
 3. Techninis vertinimas: atlieka NVI, įskaitant pokalbius, dokumentų peržiūrą ir auditą vietoje ir (arba) internetinį auditą.
 4. Rezultatai: kiekvieno tinklo, kiekvieno sveikatos priežiūros paslaugų teikėjo ir ERCT sistemos ataskaitos.

Dokumentai

ERCT ir sveikatos priežiūros paslaugų teikėjo vertinimo veiklos kriterijai

Prie kiekvieno kriterijaus pateikiamas konkrečiam aspektui arba veiksmingumo lygiui įvertinti naudojamų išmatuojamų rodiklių sąrašas.

Kai kurie išmatuojami rodikliai laikomi esminiais ir turėtų būti įvykdomi arba įgyvendinami vertinimo metu. Kiti išmatuojami rodikliai yra susiję su svarbiomis sritimis, kuriose tinklai arba jų nariai turėtų vykdyti savo veiklą ir kurių plėtros lygis rodo jų aktyvumo lygį.

Vertinimo kriterijai suskirstomi taip:

 • Europos referencijos centrų tinklai. 20 veiklos kriterijų su 52 išmatuojamais rodikliais, iš kurių 30 laikomi esminiais ir skirstomi į 7 sritis, įskaitant valdymą ir koordinavimą, klinikinę priežiūrą, kokybę ir pacientų saugą, į pacientą orientuotą priežiūrą, įnašą į mokslinius tyrimus, švietimą bei mokymą ir tinklaveiką bei platinimą;
 • sveikatos priežiūros paslaugų teikėjai. 24 veiklos kriterijai su 64 išmatuojamais rodikliais, iš kurių 29 laikomi esminiais ir skirstomi į 7 sritis, įskaitant į pacientą orientuotą priežiūrą, organizavimą ir valdymą, mokslinius tyrimus ir mokymą, keitimąsi ekspertinėmis žiniomis ir e. sveikatą, kokybę ir saugą, priežiūros kompetenciją ir rezultatus bei žmogiškuosius išteklius.

Vertinimo vadovas

Vertinimo vadovas yra visoms susijusioms šalims skirtas žinynas, kuriame aprašomas ir tinklų, ir sveikatos priežiūros paslaugų teikėjų vertinimas.

Vertinimo priemonių rinkinys

Vertinimo priemonių rinkinys yra sudarytas iš 18 dalių, įskaitant gaires, formas, šablonus, nuorodas ir dokumentus. Siekiant užtikrinti, kad visų šalių atžvilgiu būtų paisoma tiek skaidrumo, tiek sąžiningumo principų, priemonių rinkiniu, kaip ir vertinimo vadovu, gali naudotis visi.