Przejdź do treści głównej
Public Health

Ocena europejskich sieci referencyjnych

W grudniu 2022 r. Komisja rozpoczęła ocenę europejskich sieci referencyjnych (ESR), która stanowi okazję do nauki i udoskonalenia istniejącego systemu. Wyciągnięte zostaną wnioski z dotychczasowych doświadczeń oraz określone obszary, aby ostatecznie odpowiedzieć na pytanie, czy europejskie sieci referencyjne przynoszą oczekiwane korzyści pacjentom.

Ramy prawne

Zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji 2014/287/UE wszystkie sieci i ich członkowie muszą podlegać okresowej ocenie przez organ wyznaczony przez Komisję co najmniej pięć lat po ich zatwierdzeniu lub ostatniej ocenie, a następnie co pięć lat, w stosownych przypadkach. Proces i metodyka oceny opierają się na przepisach decyzji wykonawczej 2014/287/UE, jak określono w podręczniku oceny i zestawie narzędzi.

Celem oceny jest weryfikacja i ewaluacja:

 1. czy spełniono kryteria i warunki określone w decyzji delegowanej 2014/286/UE
 2. czy osiągnięto cele określone w art. 12 ust. 2 dyrektywy 2011/24/UE
 3. wyników i osiągnięć sieci oraz wkładu każdego z jej członków.

Kalendarium

Proces oceny będzie trwał około roku, od powołania niezależnego organu oceniającego do wydania końcowego sprawozdania oceniającego.

Kluczowe etapy procesu oceny:

 • przygotowanie oceny i poinformowanie członków ESR oraz organizacja zadań
 • samoocena europejskich sieci referencyjnych i ich członków będących świadczeniodawcami opieki zdrowotnej, która obejmuje wewnętrzne zatwierdzenie wyników samooceny przez koordynatora europejskich sieci referencyjnych oraz weryfikację i potwierdzenie przez niezależny organ oceniający
 • ocena techniczna przeprowadzana przez niezależny organ oceniający:
  • ocena techniczna sieci, która obejmuje przegląd dokumentów, wirtualną rozmowę z europejskimi sieciami referencyjnymi, koordynatorami pakietów roboczych i przedstawicielami pacjentów
  • ocena techniczna świadczeniodawców opieki zdrowotnej, która obejmuje przegląd dokumentacji, oraz audyt na miejscu dotyczący próby wybranych świadczeniodawców opieki zdrowotnej
 • wyniki oceny, które obejmują sporządzenie i sfinalizowanie sprawozdań z oceny, po jednym dla każdej sieci i dla każdego świadczeniodawcy opieki zdrowotnej.  Proces ten obejmuje zbieranie informacji zwrotnych oraz wprowadzanie zmian i ulepszeń.
Evaluation of the European Reference Networks
Timeline of the evaluation process: IEB (Independent Evaluation Body); ERN (European Reference Network for Rare Diseases); HCP (Health Care Provider)

Wyniki oceny zostaną podane do wiadomości publicznej na tej stronie internetowej.

Proces oceny

Niezależny organ oceniający

Ocena zostanie przeprowadzona przez niezależny ekspercki organ oceniający powołany przez Komisję w następstwie otwartego zaproszenia do wyrażenia zainteresowania. Niezależny organ oceniający dokona zewnętrznej oceny sieci i podmiotów świadczących opiekę zdrowotną.

Ogólny opis procesu

Proces oceny europejskich sieci referencyjnych ustanowiono w lutym 2022 r. z pomocą niezależnego organu oceniającego. Wielokrotnie konsultowano się ze wszystkimi zainteresowanymi stronami (np. zarządem państw członkowskich, europejskimi sieciami referencyjnymi i organizacjami pacjentów).

Proces oceny obejmuje pewne zadania przygotowawcze i cztery główne etapy:

 1. zadania przygotowawcze:
  • przeprowadzone przez niezależny organ oceniający: ustalenia organizacyjne, zarządcze i logistyczne, takie jak szkolenie osób oceniających, dostosowanie platformy informatycznej itp.
  • realizowane przez koordynatorów europejskich sieci referencyjnych: informują oni członków i przedstawicieli pacjentów o procedurze oraz uzgadniają obowiązki, działania i terminy
 2. samoocena: oczekuje się, że każda europejska sieć referencyjna i jej członkowie dokonają jednej samooceny te samooceny pomogą ustalić, czy i w jakim stopniu europejskie sieci referencyjne osiągnęły swoje pierwotne cele
 3. ocena techniczna: przeprowadzona przez niezależny organ oceniający, w tym wywiady, przegląd dokumentacji oraz audyty na miejscu/internetowe
 4. wyniki: sprawozdania dotyczące każdej sieci, każdego świadczeniodawcy opieki zdrowotnej i systemu europejskich sieci referencyjnych.

Dokumentacja

Kryteria operacyjne oceny europejskich sieci referencyjnych i świadczeniodawców opieki zdrowotnej

Po każdym kryterium następuje wykaz wymiernych elementów stosowanych do oceny określonego aspektu lub poziomu efektywności.

Niektóre wymierne elementy uznaje się za „podstawowe” i powinny one zostać zrealizowane lub wdrożone w trakcie oceny. Pozostałe wymierne elementy odnoszą się do ważnych obszarów, w których sieci lub ich członkowie powinni działać i których poziom zaawansowania wskazuje na stopień dojrzałości sieci.

Kryteria oceny obejmują:

 • w przypadku europejskich sieci referencyjnych: 20 kryteriów operacyjnych z 52 wymiernymi elementami, z których 30 to kryteria podstawowe i sklasyfikowane w 7 obszarach; w tym zarządzanie i koordynacja, opieka kliniczna, jakość i bezpieczeństwo pacjentów, opieka ukierunkowana na pacjenta, wkład w badania naukowe, kształcenie i szkolenie oraz tworzenie sieci kontaktów i rozpowszechnianie
 • w przypadku świadczeniodawców opieki zdrowotnej: 24 kryteria operacyjne z 64 wymiernymi elementami, z których 29 to kryteria podstawowe i sklasyfikowane w 7 obszarach; w tym opieka ukierunkowana na pacjenta, organizacja i zarządzanie, badania i szkolenia, wymiana wiedzy fachowej i e-zdrowie, jakość i bezpieczeństwo, kompetencje i wyniki opieki oraz zasoby ludzkie.

Podręcznik oceny

Podręcznik oceny to podręcznik referencyjny, wspólny dla wszystkich zainteresowanych stron, który obejmuje zarówno ocenę sieci, jak i świadczeniodawców.

Zestaw narzędzi oceny

Zestaw narzędzi oceny składa się z 18 elementów, w tym: wytycznych, formularzy, wzorów, dokumentów odniesienia i dokumentów. Podobnie jak podręcznik oceny, zestaw narzędzi jest dostępny dla wszystkich, aby zapewnić zgodność zarówno z zasadami przejrzystości, jak i sprawiedliwości dla wszystkich stron.