Przejdź do treści głównej
Public Health

Pilotażowe sieci chorób rzadkich : przed przyjęciem ram prawnych w postaci dyrektywy w sprawie transgranicznej opieki zdrowotnej projekty te były finansowane w ramach programu zdrowia publicznego.

Wymienione poniżej projekty dotyczące europejskich sieci referencyjnych zostały powołane do życia na mocy dyrektywy w sprawie transgranicznej opieki zdrowotnej i otrzymały finansowanie z unijnego programu ochrony zdrowia , który wspiera realizację europejskiej strategii na rzecz zdrowia .

Od 2005 r. Agencja Wykonawcza ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności zarządza zaproszeniami do składania wniosków dotyczących projektów, przyznaje dotacje, organizuje konferencje i utrzymuje kontakty z odbiorcami wsparcia finansowego przyznawanego w ramach programu ochrony zdrowia.