Skip to main content
Public Health

Eurooppalaisten osaamisverkostojen työ

Osaamisverkoston jäsenet konsultoivat toisiaan ja vaihtavat keskenään tietoja ja osaamista potilaan diagnoosia ja hoitoa koskevista kysymyksistä. ERN-koordinaattorit tai muut osaamisverkostojen vetäjät kutsuvat koolle eri alojen erikoislääkäreistä koostuvia virtuaalisia asiantuntijapaneeleita keskustelemaan potilaan diagnoosista ja hoidosta. Teknisesti tämä tapahtuu verkkopohjaista alustaa ja telelääketieteen välineitä käyttäen.

Harvinaisista tai monitekijäisistä sairauksista kärsivien potilaiden hoito

Eurooppalaiset osaamisverkostot (ERN) eivät ole suoraan yksittäisten potilaiden käytössä. Terveydenhuoltopalvelujen tarjoaja voi kuitenkin toimittaa potilaan tiedot jäsenmaan ERN-jäsenen käytettäväksi. Potilaalta on kuitenkin saatava etukäteissuostumus, ja kansallista terveydenhuoltojärjestelmää koskevia sääntöjä on noudatettava.

scope.jpg

Verkoston yhteistyö diagnoosien ja hoitojen lisäksi

  • Ohjeiden laatiminen, koulutus ja tietämyksen jakaminen
  • laajojen kliinisten tutkimusten tukeminen, jotta sairauksia ymmärrettäisiin paremmin
  • potilastietoihin perustuva uusien lääkkeiden ja lääkinnällisten laitteiden kehitystyö
  • uusien hoitomuotojen sekä sähköisen terveydenhuollon ratkaisujen ja työkalujen kehittäminen.

Osaamisverkoston perustaminen

Euroopan komissio julkaisi ensimmäisen eurooppalaisten osaamisverkostojen kehittämistä koskevan ehdotuspyyntönsä vuonna 2016. Tulevina vuosina julkaistaan lisää ehdotuspyyntöjä verkostojen jäsenmäärän kasvattamiseksi ja kokonaan uusien verkostojen perustamiseksi.

Osaamisverkoston on Euroopan komission hyväksynnän saadakseen täytettävä seuraavat vaatimukset:

  • verkostossa on oltava jäseninä vähintään 10 terveydenhuoltopalvelujen tarjoajaa vähintään 8 EU-maasta
  • verkostoon kuuluvien palveluntarjoajien on oltava omassa maassaan hyväksyttyjä toimijoita
  • kaikilla verkoston jäsenillä on oltava tiettyä lääketieteen alaa tai tiettyjä sairauksia tai hoitomuotoja koskevaa yhteistä asiantuntemusta
  • verkoston perustamisesta kiinnostuneiden on ehdotuspyynnön julkaisemisen jälkeen toimitettava komissiolle ehdotuksensa
  • verkoston ja sen jäsenten täytettävä komission delegoidussa päätöksessä säädetyt hyväksymisperusteet
  • jäsenvaltioiden johtoryhmän on hyväksyttävä jäsenyys riippumattoman arvioinnin perusteella.

Aiheeseen liittyvää tietoa