Skip to main content
Public Health

Činnosť európskych referenčných sietí (ERS)

Členovia ERS uskutočňujú konzultácie a vymieňajú si informácie a poznatky s ostatnými členmi v rámci svojej siete, aby si overili správnosť pacientovej diagnózy a liečby. Koordinátori a iní vedúci členovia siete zvolávajú „virtuálne“ poradné panely zdravotníckych špecialistov z rôznych oblastí s využitím vyhradenej IT platformy a nástrojov telemedicíny.

Liečba pacientov so zriedkavými alebo komplexnými chorobami

ERS nie sú priamo prístupné individuálnym pacientom. S ich súhlasom a v súlade s pravidlami vnútroštátneho systému zdravotníctva však môže poskytovateľ zdravotnej starostlivosti postúpiť informácie o pacientovi príslušnému členovi ERS v danej krajine.

scope.jpg

Spolupráca nad rámec diagnostiky a liečby

  • vývoj usmernení, odborná príprava, výmena znalostí,
  • podpora rozsiahlych klinických štúdií s cieľom lepšie preskúmať choroby,
  • vývoj nových liekov a zdravotníckych pomôcok na základe zhromažďovania údajov o pacientoch,
  • vývoj nových modelov starostlivosti, riešení a nástrojov elektronického zdravotníctva (eHealth).

Vytvorenie európskych referenčných sietí

Európska komisia vyhlásila prvú výzvu na predkladanie návrhov na rozvoj európskych referenčných sietí (ERS) v roku 2016. Ďalšie výzvy zamerané na nových poskytovateľov zdravotnej starostlivosti s cieľom zapojiť ich do existujúcich sietí, ako aj výzvy na predkladanie návrhov nových ERS budú vyhlásené v nasledujúcich rokoch.

Uznanie ERS zo strany Komisie si vyžaduje splnenie týchto podmienok:

  • mať aspoň 10 poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (členov siete) z najmenej 8 rôznych členských štátov,
  • každého poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (člena siete) musí schváliť príslušný členský štát EÚ,
  • všetci členovia siete musia mať spoločnú odbornú špecializáciu týkajúcu sa určitej oblasti, liečby, choroby či diagnóz,
  • predloženie návrhu na vytvorenie siete (po uverejnení výzvy na predkladanie návrhov na vytvorenie ERS),
  • splnenie kritérií pre siete a ich členov, ako sa stanovujú v delegovanom rozhodnutí Komisie o európskych referenčných sieťach,
  • schválenie členstva radou členských štátov na základe nezávislého technického posúdenia návrhu.

Súvisiace informácie