Skip to main content
Public Health

Referensnätverkens verksamhet

Medlemmarna i ett europeiskt referensnätverk samråder med varandra och utbyter information och kunskap för att se över en patients diagnos och behandling. Samordnarna och andra nätverksledare sammankallar ”virtuella råd” med specialistläkare från olika områden, med hjälp av en särskild plattform på nätet och telemedicinska verktyg.

Vård av patienter med sällsynta och komplexa sjukdomar

Enskilda patienter kan inte få direkt tillgång till nätverken. Däremot kan deras vårdgivare vidarebefordra informationen om patienten till ett nätverks medlem i hemlandet. Patienten måste först ge sitt tillstånd och ländernas hälso- och sjukvårdslagar måste följas.

scope.jpg

Annat samarbete

  • Utarbeta riktlinjer, utbildning och utbyte av kunskap
  • Underlätta omfattande kliniska studier för att förbättra förståelsen av sjukdomar
  • Utveckla nya läkemedel och medicintekniska produkter genom att samla patientdata
  • Utveckla nya vårdmodeller och lösningar och verktyg för e-hälsa

Regler för europeiska referensnätverk

EU-kommissionen utlyste en första ansökningsomgång för europeiska referensnätverk 2016. De närmaste åren följer fler utlysningar, både för nya medlemmar till befintliga nätverk och för nya nätverk.

För att godkännas av kommissionen måste ett referensnätverk uppfylla följande krav:

  • Nätverket ska bestå av minst tio vårdgivare från minst åtta EU-länder.
  • Varje vårdgivare ska godkännas av sitt land.
  • Alla medlemmar i nätverket ska ha samma kompetens inom ett specifikt område, en specifik behandling eller en specifik sjukdom.
  • Förslaget att bilda ett nätverk ska lämnas in till kommissionen (efter utlysningen av intresseanmälan).
  • Alla kriterier för nätverk och medlemskap som anges i kommissionens delegerade beslut ska vara uppfyllda.
  • Förslagen till medlemskap ska godkännas av styrelsen på grundval av den oberoende tekniska bedömningen.

Mer information