Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Public Health

Членовете на експертната група се срещат редовно на пленарни заседания и на заседания на редакционните групи, сформирани с цел изготвяне на конкретни становища. Преди финализирането на дадено становище се организират публични изслушвания, за да се даде възможност на заинтересованите страни да споделят своите виждания по проекта за становище. За да се насърчи работата на експертната група и да се повиши осведомеността на обществеността за основаното на факти изготвяне на политики в областта на здравеопазването, могат да бъдат организирани конференции/семинари.

Пленарни заседания

Членовете на експертната група се срещат редовно на пленарни заседания, организирани 4—5 пъти годишно.

Редакционни/работни групи

След като експертната комисия получи мандат от Комисията за изготвяне на становище, се създава редакционна/работна група, съставена от членове на експертната група с необходимия опит. В случай че са необходими допълнителни специфични знания или съдействие, в работата на групата могат да участват и външни експерти.

Публични изслушвания

В съответствие с принципите на прозрачност и откритост в отношенията със заинтересованите лица Комисията организира публични изслушвания, за да даде възможност на заинтересованите страни да споделят своите мнения и конкретни коментари по проекта за становище, преди то да бъде финализирано, за да се гарантира възможно най-високо качество на становищата на експертната група.

Конференции/семинари

За да се насърчи работата на експертната група и да се повиши осведомеността на обществеността за основаното на факти изготвяне на политики в областта на здравеопазването, могат да бъдат организирани конференции/семинари.