Skip to main content
Public Health

Členové skupiny odborníků se pravidelně setkávají na plenárních zasedáních a jednáních přípravných skupin, které jsou sestavovány za účelem přípravy konkrétních odborných stanovisek. Před finalizací jednotlivých stanovisek se pořádají veřejná slyšení, kde mají zúčastněné strany možnost se k danému návrhu stanoviska vyjádřit. V zájmu propagace činnosti expertní skupiny a zvýšení povědomí veřejnosti o tvorbě politiky založené na důkazech se organizují konference a semináře, které se zaměřují na poznatky v dané oblasti týkající v kontextu konkrétní země nebo skupiny zemí.

Plenární zasedání

Členové skupiny odborníků se setkávají pravidelně na plenárních zasedáních, které se konají 4-5krát ročně.

Přípravné a pracovní skupiny

Jakmile skupina odborníků obdrží od Komise pověření k vypracování stanoviska, sestaví přípravnou/pracovní skupinu složenou z členů s příslušnou specializací. Pokud je potřeba dodatečná odbornost či podpora, mohou být přizváni externí odborníci.

Veřejná slyšení

V souladu se zásadou transparentnosti a otevřenosti v jednání se zúčastněnými stranami Komise pořádá veřejná slyšení, kde mají zainteresované strany příležitost sdílet svůj názor a poskytnout konkrétní připomínky k návrhu stanoviska ještě předtím, než je finalizováno, aby se zajistila co nejvyšší kvalita stanovisek přijatých skupinou odborníků.

Konference a semináře

V zájmu propagace činnosti expertní skupiny a zvýšení povědomí veřejnosti o tvorbě politiky založené na důkazech se organizují konference a semináře, které se zaměřují na poznatky v dané oblasti týkající v kontextu konkrétní země nebo skupiny zemí.