Skip to main content
Public Health

Ekspertpanelets medlemmer mødes regelmæssigt til plenarmøder og møder i redaktionsgrupperne, som er nedsat for at udarbejde udtalelser om specifikke emner. Inden en udtalelse færdiggøres, afholdes der offentlige høringer, så de berørte parter får lejlighed til at tilkendegive deres mening om udkastet til udtalelsen. Der kan arrangeres konferencer og workshopper for at fremme panelets arbejde og øge offentlighedens bevidsthed om evidensbaserede politikker, dvs. politikker der bygger på både landespecifik og tværnational viden inden for sundhed.

Plenarmøder

Ekspertpanelets medlemmer mødes regelmæssigt i plenarmøder 4-5 gange om året.

Redaktionsgrupper/arbejdsgrupper

Når ekspertpanelet får mandat fra Kommissionen til at udarbejde en udtalelse, opretter det en redaktionsgruppe/arbejdsgruppe bestående af de medlemmer af panelet, der har den nødvendige ekspertise. Hvis der er behov for yderligere specifik ekspertise/støtte, kan eksterne eksperter blive inddraget i gruppens arbejde.

Offentlige høringer

I overensstemmelse med principperne om gennemsigtighed og åbenhed i samarbejdet med interessenter arrangerer Kommissionen offentlige høringer for at give de interesserede parter mulighed for at udtrykke deres synspunkter og fremsætte specifikke bemærkninger til udkast til udtalelser, inden de færdiggøres, så det sikres, at panelets udtalelser bliver af den højest mulige kvalitet.

Konferencer og workshopper

Der kan arrangeres konferencer og workshopper for at fremme panelets arbejde og øge offentlighedens bevidsthed om evidensbaserede politikker, dvs. politikker der bygger på både landespecifik og tværnational viden inden for sundhed.