Skip to main content
Public Health

Eksperdirühma liikmed kohtuvad korrapäraselt täiskogu kohtumistel ja redaktsioonirühmade koosolekutel, mis toimuvad selleks, et koostada konkreetseid arvamusi. Enne arvamuse valmimist korraldatakse avalikud arutelud, et sidusrühmad saaksid jagada oma seisukohti arvamuse eelnõu kohta. Mõnikord korraldatakse ka konverentse või seminare, et edendada eksperdirühma tööd ning suurendada avalikkuse teadlikkust tõenditel põhinevast poliitikakujundamisest, milles tuginetakse nii riigipõhistele kui ka rahvusvahelistele teadmistele tervisevaldkonnas.

Täiskogu kohtumised

Eksperdirühma liikmed korraldavad korrapärased täiskogu kohtumised 4–5 korda aastas.

Redaktsiooni- /töörühmad

Kui Euroopa Komisjon on palunud eksperdirühmal välja töötada arvamuse, moodustab rühm redaktsiooni-/töörühma, kuhu kuuluvad vajalikke teadmisi omavad eksperdirühma liikmed. Kui on vaja täiendavaid ja spetsiifilisemaid teadmisi ja tuge, võidakse rühma töösse kaasata ka väliseksperte.

Avalikud arutelud

Kooskõlas läbipaistvuse ja avatuse põhimõttega sidusrühmade kaasamisel korraldab komisjon avalikke arutelusid, et huvitatud osapooled saaksid jagada oma seisukohti ja esitada konkreetseid märkusi arvamuse eelnõu kohta, enne kui see valmib. Eesmärk on, et eksperdirühma poolt vastu võetud arvamused oleksid võimalikult kvaliteetsed.

Konverentsid ja seminarid

Mõnikord korraldatakse konverentse või seminare, et edendada eksperdirühma tööd ning suurendada avalikkuse teadlikkust tõenditel põhinevast poliitikakujundamisest, milles tuginetakse nii riigipõhistele kui ka rahvusvahelistele teadmistele tervisevaldkonnas.