Skip to main content
Logotip Europske komisije
Public Health

Članovi Stručne skupine redovito se sastaju na plenarnim sastancima i na sastancima skupina za izradu nacrta koje se osnivaju radi pripreme nacrta konkretnih mišljenja. Prije finalizacije mišljenja organiziraju se javna saslušanja na kojima dionici mogu iznijeti stajalište o nacrtu mišljenja. Radi boljeg informiranja javnosti o radu Stručne skupine i donošenju utemeljenih politika u vezi sa spoznajama u području zdravstva u pojedinim zemljama i u više zemalja, mogu se organizirati konferencije/radionice.

Plenarni sastanci

Članovi Stručne skupine redovito se sastaju na plenarnim sastancima koji se organiziraju 4 do 5 puta na godinu.

Skupine za izradu nacrta / radne skupine

Nakon što Stručna skupina od Komisije primi mandat za izradu nacrta mišljenja, ona osniva skupinu za izradu nacrta / radnu skupinu sastavljenu od članova Stručne skupine s traženim stručnim znanjem. Ako je potrebno dodatno stručno znanje / potpora, u rad skupine mogu se uključiti vanjski stručnjaci.

Javna saslušanja

U skladu s načelom transparentnosti i otvorenosti u suradnji s dionicima, Komisija organizira javna saslušanja kako bi zainteresirane strane dobile priliku da iznesu stajalište i daju konkretne primjedbe na nacrt mišljenja prije finalizacije kako bi se dobila najkvalitetnija mišljenja Stručne skupine.

Konferencije/radionice

Radi boljeg informiranja javnosti o radu Stručne skupine i donošenju utemeljenih politika u vezi sa spoznajama u području zdravstva u pojedinim zemljama i u više zemalja, mogu se organizirati konferencije/radionice.