Skip to main content
Public Health

Ekspertų grupės nariai reguliariai posėdžiauja plenariniuose posėdžiuose ir redakcinių grupių, sudaromų siekiant parengti konkrečias nuomones, posėdžiuose. Prieš baigiant rengti nuomonę, rengiami vieši nagrinėjimai, kad suinteresuotieji subjektai galėtų pasidalyti nuomonėmis dėl nuomonės projekto. Siekiant skatinti ekspertų grupės darbą ir didinti visuomenės informuotumą apie įrodymais pagrįstą politikos formavimą remiantis su konkrečia šalimi susijusiomis ir visoms šalims bendromis žiniomis sveikatos srityje, gali būti rengiamos konferencijos ir (arba) seminarai.

Plenariniai posėdžiai

Ekspertų grupės nariai reguliariai posėdžiauja 4–5 kartus per metus rengiamuose plenariniuose posėdžiuose.

Redakcinės / darbo grupės

Ekspertų grupė, gavusi Komisijos įgaliojimą parengti nuomonę, įsteigia redakcinę / darbo grupę, kurią sudaro reikiamų ekspertinių žinių turintys ekspertų grupės nariai. Jei reikia papildomų, konkrečių ekspertinių žinių ir (arba) paramos, grupės darbe gali dalyvauti išorės ekspertas (-ai).

Vieši svarstymai

Vadovaudamasi skaidrumo ir atvirumo principais bendradarbiaujant su suinteresuotaisiais subjektais Komisija rengia viešus svarstymus, kad suinteresuotosios šalys turėtų galimybę pasidalyti nuomonėmis ir pateikti konkrečias pastabas dėl nuomonės projekto prieš ją galutinai parengiant siekiant užtikrinti aukščiausią ekspertų grupės priimtų nuomonių kokybę.

Konferencijos / seminarai

Siekiant skatinti ekspertų grupės darbą ir didinti visuomenės informuotumą apie įrodymais pagrįstą politikos formavimą remiantis su konkrečia šalimi susijusiomis ir visoms šalims bendromis žiniomis sveikatos srityje, gali būti rengiamos konferencijos ir (arba) seminarai.