Skip to main content
Public Health

Członkowie grupy ekspertów odbywają regularne spotkania na posiedzeniach plenarnych i posiedzeniach grup redakcyjnych powoływanych w celu przygotowania poszczególnych opinii. Przed sfinalizowaniem opinii organizuje się wysłuchanie publiczne, aby zainteresowane strony mogły przekazać swoje uwagi na temat projektu opinii. Aby promować działalność grupy ekspertów oraz podnosić świadomość publiczną na temat polityki opartej na danych z dziedziny zdrowia dotyczących poszczególnych krajów oraz danych zbiorczych, mogą być organizowane konferencje/warsztaty.

Posiedzenia plenarne

Członkowie grupy ekspertów odbywają regularne spotkania na posiedzeniach plenarnych organizowanych 4-5 razy w roku.

Grupy redakcyjne/robocze

Po otrzymaniu od Komisji upoważnienia do przygotowania opinii grupa ekspertów powołuje spośród swoich członków grupę redakcyjną/roboczą złożoną z osób posiadających odpowiednią wiedzę fachową. W razie zapotrzebowania na określoną wiedzę fachową/szczególne wsparcie w pracach grupy mogą uczestniczyć eksperci zewnętrzni.

Wysłuchania publiczne

Zgodnie z zasadami przejrzystości i otwartości w relacjach z zainteresowanymi stronami Komisja organizuje wysłuchania publiczne. Zapewniając zainteresowanym stronom możliwość wyrażenia poglądów oraz przekazania szczegółowych uwag na temat projektu opinii przed jej sfinalizowaniem, stara się zagwarantować jak najwyższą jakość opinii przyjmowanych przez grupę ekspertów.

Konferencje/warsztaty

Aby promować działalność grupy ekspertów oraz podnosić świadomość publiczną na temat polityki opartej na danych z dziedziny zdrowia dotyczących poszczególnych krajów oraz danych zbiorczych, mogą być organizowane konferencje/warsztaty.