Skip to main content
Public Health

Členovia panelu expertov sa pravidelne stretávajú na plenárnych zasadnutiach a na zasadnutiach skupín vypracúvajúcich stanoviská, ktoré sa zriaďujú na účely vypracovania konkrétnych stanovísk. Pred finalizáciou stanoviska sa organizujú verejné vypočutia s cieľom poskytnúť zainteresovaným stranám príležitosť podeliť sa o svoje názory o návrhu stanoviska. S cieľom zviditeľniť prácu panelu a zvýšiť informovanosť verejnosti o tvorbe politiky založenej na dôkazoch a o vnútroštátnych a nadnárodných znalostiach v oblasti zdravia možno organizovať konferencie/pracovné semináre.

Plenárne zasadnutia

Členovia panelu expertov sa stretávajú pravidelne na plenárnych schôdzach organizovaných štyri- až päťkrát do roka.

Skupiny vypracúvajúce stanoviská/pracovné skupiny

Po tom, čo panel dostane od Komisie mandát na vypracovanie stanoviska, vytvorí skupinu na vypracovanie stanoviska/pracovnú skupinu, ktorá pozostáva z členov panelu s požadovanými odbornými znalosťami. Ak sú potrebné ďalšie špecifické odborné znalosti/podpora, možno do práce v skupine zapojiť externého experta, resp. expertov.

Verejné vypočutia

Komisia v súlade so zásadami transparentnosti a otvorenosti, pokiaľ ide o zapojenie zainteresovaných strán, organizuje verejné vypočutia, aby zainteresovaným stranám poskytla príležitosť vyjadriť ich názory a predložiť konkrétne pripomienky k návrhu stanoviska pred jeho finalizáciou s cieľom zabezpečiť najvyššiu kvalitu stanovísk prijatých panelom.

Konferencie/pracovné semináre

S cieľom zviditeľniť prácu panelu a zvýšiť informovanosť verejnosti o tvorbe politiky založenej na dôkazoch a o vnútroštátnych a nadnárodných znalostiach v oblasti zdravia možno organizovať konferencie/pracovné semináre.