Skip to main content
Public Health

Expertpanelens medlemmar möts regelbundet i plenarmöten och möten i de arbetsgrupper som bildas för att utarbeta yttranden om specifika frågor. Kommissionen anordnar offentliga utfrågningar innan yttrandet färdigställs så att berörda aktörer kan komma med synpunkter på utkastet till yttrande. Ibland anordnas också konferenser och workshoppar för att främja panelens arbete och öka allmänhetens kunskap om evidensbaserat beslutsfattande, dvs. beslut som bygger på både landsspecifik och internationell sakkunskap på hälsoområdet.

Plenarmöten

Expertpanelen håller plenarmöten 4–5 gånger per år.

Arbetsgrupper

Så fort kommissionen har begärt ett yttrande bildar expertpanelen en arbetsgrupp bestående av de panelmedlemmar som har den sakkunskap som behövs. Om det behövs ytterligare och mer specifik expertis och stöd kan arbetsgruppen anlita externa experter.

Offentliga utfrågningar

I enlighet med principen om öppenhet i samarbetet med berörda aktörer anordnar kommissionen offentliga utfrågningar så att aktörerna kan komma med synpunkter och kommentera utkastet till yttrande innan det färdigställs. Syftet är att panelens yttranden ska bli så bra som möjligt.

Konferenser och workshoppar

Ibland anordnas också konferenser och workshoppar för att främja panelens arbete och öka allmänhetens kunskap om evidensbaserat beslutsfattande, dvs. beslut som bygger på både landsspecifik och internationell sakkunskap på hälsoområdet.