Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Public Health

Основна част от мисията на експертната група е да предоставя на Комисията надеждни и независими съвети под формата на становища в отговор на запитвания (мандати) от нейна страна по въпроси, свързани със здравето.

Мандати

Мандатите с искане за становище се издават от Комисията и съдържат контекст/обосновка, конкретни въпроси към групата и срок за получаване на окончателното становище.

Становища

В становищата на експертната група са представени мненията на независимите учени, които са нейни членове. Те не отразяват непременно вижданията на Европейската комисия.

Становищата се използват от ГД „Здравеопазване и безопасност на храните“ за подпомагане на сътрудничеството при изготвяне на политики, обосновка на разработването на политики на национално равнище и за насърчаване на сътрудничеството на равнище ЕС с цел подобряване на информацията, експертните знания и обмена на добри практики.

Информационни документи

В информационните документи, придружаващи становищата, се обобщават накратко най-важните послания и констатации на експертната група.