Skip to main content
Public Health

Hlavním prvkem poslání této odborné skupiny je poskytovat Komisi spolehlivé, nezávislé poradenství na témata týkající se zdraví, a to formou stanovisek, která se vypracovávají na základě zadání (pověření) ze strany Komise.

Pověření

Pověření, kterým se žádá o vypracování stanoviska, zadává Komise. Obsahuje vždy prezentaci kontextu/odůvodnění, konkrétní otázky adresované odborné skupině a časový harmonogram na vypracování stanoviska.

Stanoviska

Ve stanovisku expertní skupiny je vyjádřen názor nezávislých vědců, členů této skupiny. Stanoviska tudíž nemusí vždy vyjadřovat názor Evropské komise.

Využívá je GŘ SANTE jako podklad pro politickou spolupráci a informování vnitrostátních orgánů, které formulují příslušné národní politiky. Dále se stanoviska využívají v rámci spolupráce na úrovni EU s cílem prohloubit poznatky a šířit osvědčené postupy v této oblasti.

Informativní přehledy

Informativní přehledy se vydávají spolu se stanovisky a obsahují stručné shrnutí hlavních poznatků a sdělení.