Skip to main content
Public Health

De kerntaak van het deskundigenpanel is de Commissie deugdelijk en onafhankelijk advies te geven in de vorm van een antwoord op haar vragen (mandaten) over gezondheidskwesties.

Mandaten

De opdracht om een advies uit te brengen komt van de Commissie en bevat een achtergrondschets of motivering, een aantal specifieke vragen en een termijn waarbinnen het panel advies moet uitbrengen.

Adviezen

Een advies van het panel geeft het standpunt weer van de onafhankelijke wetenschappers die lid zijn van het panel. Hun standpunt stemt niet noodzakelijkerwijs overeen met dat van de Europese Commissie.

DG SANTE gebruikt de adviezen om de beleidssamenwerking te ondersteunen, om nationale beleidsmakers te informeren en om de informatie, expertise en uitwisseling van beste praktijken te verbeteren.

Factsheets

Adviezen gaan vergezeld van factsheets waarin de belangrijkste boodschappen en bevindingen worden samengevat.