Skip to main content
Public Health

Kľúčovým prvkom poslania panelu expertov je poskytovať Komisii spoľahlivé a nezávislé poradenstvo vo forme stanovísk v reakcii na otázky (mandáty) predložené Komisiou v záležitostiach týkajúcich sa zdravia.

Mandáty

Mandáty, ktorými sa žiada o vypracovanie stanoviska, predkladá Komisia a pozostávajú z prezentácie kontextu/odôvodnenia, konkrétnych otázok adresovaných panelu a z časového harmonogramu na finalizáciu stanoviska.

Stanoviská

V stanoviskách panelu expertov sa prezentujú názory nezávislých vedcov, ktorí sú členmi panelu expertov. Tieto názory sa nemusia nevyhnutne zhodovať so stanoviskom Európskej komisie.

GR SANTE využíva stanoviská na podporu politickej spolupráce, ako podklady na tvorbu politiky na vnútroštátnej úrovni a na podporu spolupráce na úrovni EÚ s cieľom zlepšiť informácie, odborné znalosti a výmenu najlepších postupov.

Prehľady

Prehľady sprevádzajú stanoviská a stručne zhŕňajú ich hlavné posolstvá a zistenia.