Skip to main content
Public Health

Expertpanelens viktigaste uppgift är att ge kommissionen väl underbyggda och oberoende råd i form av yttranden som svar på kommissionens frågor på hälsoområdet.

Mandat

Kommissionen begär in yttranden från expertpanelen i form av mandat med bakgrunden, de specifika frågorna till panelen och tidsfristen.

Yttranden

Expertpanelens yttranden innehåller synpunkter från de oberoende forskare som är medlemmar av panelen. De speglar inte nödvändigtvis kommissionens hållning.

GD Hälsa och livsmedelssäkerhet använder yttrandena som underlag för politiskt samarbete och nationella beslut och för att främja EU-samarbetet för bättre information, sakkunskap och utbyte av god praxis.

Faktablad

Till yttrandena hör faktablad som sammanfattar det viktigaste budskapet och resultaten.