Направо към основното съдържание
Public Health

Общ преглед

Експертната група за ефективни начини за инвестиране в здравеопазването е междудисциплинарна група, създадена от Европейската комисия, с цел предоставяне на необвързващи независими съвети по въпроси, свързани с ефективните, достъпни и устойчиви системи на здравеопазване. Експертната група има за цел да подпомага ГД „Здравеопазване и безопасност на храните“ в нейните усилия за разработване на политики, базирани на факти, да осигурява данни в подкрепа на създаването на политики на национално равнище с цел подобряване на качеството и устойчивостта на здравните системи и да насърчава сътрудничеството на равнище ЕС с оглед на подобряване на информираността, експертните знания и обмена на добри практики.

Експертен опит

Областите на дейност включват например първични грижи, болнични грижи, фармацевтични продукти, научноизследователска и развойна дейност, профилактика и промоция на здравето, връзки със сектора на социалната закрила, трансгранични въпроси, финансиране на системите, информационни системи и регистри на пациентите, неравенства в здравеопазването и др.

Състав

Експертната група се състои от 17 експерти, назначени през декември 2019 г. за период от 3 години. Те бяха назначени след открита покана за представяне на кандидатури и процес на оценка и подбор, гарантиращи равновесие между представените експертни области, географски райони и полове.

Експертите са утвърдени независими учени с над 10 години професионален и мултидисциплинарен опит в сферата на здравеопазването и са назначени в лично качество.

Методи на работа

Когато експертната група получи искане за изготвяне на становище (мандат) от Комисията, се сформира редакционна група, съставена от членове на експертната група със съответния експертен опит.

Членовете участват в пленарни заседания, редакционни групи, а по искане на Комисията могат да участват и в други дейности, за които тяхното участие е от значение.

Редакционните групи се председателстват от някой от членовете на експертната група. Експертната група определя докладчик измежду своите членове за събиране на информация, изготвяне на проектостановища и гарантиране на навременното подготвяне на доклади.

Преди финализиране на становището се организира публично изслушване, за да се даде възможност на заинтересованите страни да споделят своите виждания по проекта за становище.

Принципи на работа

Експертната група изпълнява своите задачи в съответствие с принципите за високи научни постижения, независимост, многосекторен подход, прозрачност и поверителност.

Всички членове на експертната група трябва да поемат ангажимент, да спазват поверителност и да заявят интерес по отношение материята, преди да започнат работа. Декларациите за интереси се актуализират устно по време на всяко заседание.

Правни документи

Документи за функционирането на групата

Latest updates