Přejít na hlavní obsah
Public Health

Skupina odborníků na účinné způsoby investování do zdraví je mezioborová skupina nezávislých odborníků, kterou Evropská komise zřídila s cílem získávat nezávazné poradenství v záležitostech týkajících se účinných, dostupných a odolných systémů zdravotní péče. Skupina má poskytovat podporu Generálnímu ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin (GŘ SANTE), které usiluje o tvorbu politiky založené na důkazech. Cílem je zajišťovat vnitrostátním orgánům odpovědným za formulaci politik nezbytné informace v zájmu zvyšování kvality a udržitelnosti systémů zdravotnictví a rovněž posilovat spolupráci na úrovni EU za účelem prohloubení poznatků a výměny osvědčených postupů v této oblasti.

Odborné znalosti

K oblastem specializace odborníků patří mimo jiné primární péče, nemocniční péče, léčiva, výzkum a vývoj, prevence a podpora zdraví, kontext sociálního zabezpečení, přeshraniční otázky, systémy financování, informační systémy, registry pacientů či otázky nerovností v oblasti zdraví.

Složení

Expertní skupina je složena ze 17 odborníků, kteří byli jmenováni v prosinci 2019 na dobu tří let. Jejich jmenování předcházela otevřená výzva k podávání přihlášek, následné vyhodnocení a proces výběru z kandidátů, kterým se zajistilo, že skupina bude vyrovnaná co do odbornosti i státní příslušnosti členů, jakož i z hlediska genderového.

Jde o jednotlivé uznávané, nezávislé vědecké pracovníky, kteří mají přes 10 let odborné praxe v několika disciplínách souvisejících s otázkami veřejného zdraví.

Pracovní metody

Jakmile skupina odborníků obdrží od Komise žádost o poskytnutí poradenství (tzv. pověření) a o vypracování stanoviska, vytvoří přípravnou skupinu odborníků, kteří disponují příslušnou specializací.

Členové se setkávají na plenárních zasedáních, účastní se přípravných skupin a na žádost Komise se zapojují do dalších aktivit vyžadujících jejich odbornost.

Přípravným skupinám předsedá jeden člen skupiny odborníků. Kromě toho jmenuje skupina jednoho svého člena do funkce zpravodaje. Ten pak shromažďuje nezbytné informace, reviduje návrhy stanovisek a dohlíží na včasnou přípravu zpráv.

Před finalizací stanoviska se pořádá veřejné slyšení, kde mají zúčastněné strany možnost vyjádřit svůj názor na návrh stanoviska.

Principy činnosti expertní skupiny

Skupina odborníků vypracovává své úkoly v souladu se zásadami excelence, nezávislosti, víceodvětvového přístupu, transparentnosti a důvěrnosti.

Všichni členové musí před zahájením svého působení v rámci skupiny podepsat prohlášení o závazku, zájmech a zachování důvěrnosti v záležitostech týkajících se jejich činnosti. Prohlášení o zájmech jsou aktualizována ústně na každém zasedání.

Právní dokumenty

Dokumenty týkající se fungování skupiny