Skip to main content
Public Health

Ekspertpanelet for effektive sundhedsinvesteringer er en tværfaglig og uafhængig gruppe, som er nedsat af Kommissionen og skal yde ikkebindende uafhængig rådgivning om effektive, tilgængelige og robuste sundhedssystemer. Panelet skal dels støtte Generaldirektoratet for Sundhed og Fødevaresikkerheds arbejde med evidensbaseret politikudformning, dels give input til de nationale politikker, der skal forbedre sundhedssystemerne og gøre dem mere bæredygtige, dels fremme samarbejdet på EU-plan om bedre information, ekspertise og udveksling af god praksis.

Ekspertiseområder

Aktivitetsområderne omfatter bl.a. primær sundhedspleje, hospitalspleje, lægemidler, forskning og udvikling, forebyggelse og sundhedsfremme, forbindelser med socialsikringssektoren, grænseoverskridende spørgsmål, systemfinansiering, informationssystemer og patientregistre og ulighed på sundhedsområdet.

Ekspertpanelets sammensætning

Ekspertpanelet består af 17 eksperter, der blev udnævnt i december 2019 for en periode på 3 år. Det skete efter en åben indkaldelse af ansøgninger, evaluering og udvælgelse for at sikre både en afbalanceret repræsentation af relevante ekspertiseområder og geografisk og kønsmæssig balance.

Disse personligt udnævnte medlemmer af panelet er veletablerede, uafhængige forskere med mere end 10 års tværfaglig erfaring på sundhedsområdet.

Panelets arbejdsmetode

Når ekspertpanelet modtager en anmodning (et mandat) fra Kommissionen om at udarbejde en udtalelse, nedsætter det en redaktionsgruppe bestående af de panelmedlemmer, der har relevant ekspertise.

Medlemmerne deltager i plenarmøder og redaktionsgrupper og kan på Kommissionens anmodning også deltage i andre aktiviteter, hvor det er relevant.

Redaktionsgrupperne ledes af et panelmedlem. Panelet udpeger blandt medlemmerne en ordfører, der indsamler information, gennemgår udkast til udtalelser og sikrer, at rapporterne udarbejdes til tiden.

Inden en udtalelse færdiggøres, gennemføres der en offentlig høring, for at de berørte parter kan give deres mening til kende om udkastet.

Panelets arbejdsprincipper

Panelet udfører sine opgaver i overensstemmelse med principperne om høj kvalitet, uafhængighed, en tværsektoriel tilgang, gennemsigtighed og fortrolighed.

Alle medlemmer af ekspertpanelet skal, inden de deltager i arbejdet, erklære sig indforstået med deres forpligtelser og kravene om fortrolighed og gennemsigtighed om deres eventuelle personlige interesse i den pågældende sag. Interesseerklæringerne opdateres mundtligt på hvert møde.

Juridiske dokumenter

Dokumenter om panelets arbejde