Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Public Health

Επισκόπηση

Η ομάδα εμπειρογνωμόνων για αποτελεσματικές επενδύσεις στον τομέα της υγείας είναι μια διεπιστημονική και ανεξάρτητη ομάδα που συστάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να παρέχει μη δεσμευτικές ανεξάρτητες συμβουλές σχετικά με ζητήματα που αφορούν αποτελεσματικά, προσιτά και ανθεκτικά συστήματα υγείας. Στόχος της ομάδας εμπειρογνωμόνων είναι η στήριξη των προσπαθειών της ΓΔ Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων για τεκμηριωμένη χάραξη πολιτικής, η παροχή πληροφοριών στους ιθύνοντες διαμόρφωσης της εθνικής πολιτικής με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας και της βιωσιμότητας των συστημάτων υγείας και η προώθηση της συνεργασίας σε επίπεδο ΕΕ για τη βελτίωση της πληροφόρησης, της εμπειρογνωσίας και της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών.

Εμπειρογνωσία

Οι τομείς δραστηριοτήτων περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την πρωτοβάθμια περίθαλψη, τη νοσοκομειακή περίθαλψη, τα φαρμακευτικά προϊόντα, την έρευνα και ανάπτυξη, την πρόληψη και την προαγωγή της υγείας, τους δεσμούς με τον τομέα της κοινωνικής προστασίας, τα διασυνοριακά ζητήματα, τη χρηματοδότηση του συστήματος, τα συστήματα πληροφοριών και τα μητρώα ασθενών, τις ανισότητες στον τομέα της υγείας.

Σύνθεση

Η ομάδα εμπειρογνωμόνων αποτελείται από 17 εμπειρογνώμονες που διορίστηκαν τον Δεκέμβριο του 2019 για περίοδο 3 ετών. Διορίστηκαν κατόπιν ανοικτής πρόσκλησης υποβολής υποψηφιοτήτων, διαδικασίας αξιολόγησης και επιλογής με εξασφάλιση της ισόρροπης εκπροσώπησης των σχετικών τομέων εμπειρογνωσίας, καθώς και της γεωγραφικής ισορροπίας και της ισορροπίας των φύλων.

Πρόκειται για αναγνωρισμένους, ανεξάρτητους επιστήμονες με επαγγελματική και πολυεπιστημονική εμπειρία άνω των 10 ετών στον τομέα της υγείας, οι οποίοι διορίστηκαν με βάση τα προσωπικά τους προσόντα.

Μέθοδοι εργασίας

Όταν η ομάδα εμπειρογνωμόνων λάβει αίτημα παροχής συμβουλών (εντολή) από την Επιτροπή για να συντάξει γνωμοδότηση, συγκροτεί συντακτική ομάδα αποτελούμενη από μέλη της που διαθέτουν τη σχετική εμπειρογνωσία.

Τα μέλη παρίστανται στις συνεδριάσεις της ολομέλειας, συμμετέχουν σε συντακτικές ομάδες και, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής, μπορούν να συμμετέχουν και σε άλλες δραστηριότητες στις οποίες η συμμετοχή τους κρίνεται σκόπιμη.

Οι συντακτικές ομάδες προεδρεύονται από μέλος της ομάδας εμπειρογνωμόνων. Η ομάδα εμπειρογνωμόνων ορίζει έναν εισηγητή μεταξύ των μελών της ως υπεύθυνο για τη συγκέντρωση πληροφοριών, την εξέταση των σχεδίων γνωμοδοτήσεων και την έγκαιρη σύνταξη των εκθέσεων.

Πριν από την οριστικοποίηση της γνωμοδότησης, διοργανώνεται δημόσια ακρόαση προκειμένου να δοθεί στα ενδιαφερόμενα μέρη η δυνατότητα να εκφράσουν τις απόψεις τους για το σχέδιο γνωμοδότησης.

Αρχές λειτουργίας

Η ομάδα εμπειρογνωμόνων ασκεί τα καθήκοντά της σύμφωνα με τις αρχές της αριστείας, της ανεξαρτησίας, της πολυτομεακής προσέγγισης, της διαφάνειας και της εμπιστευτικότητας.

Προτού συμμετάσχουν στις εργασίες, όλα τα μέλη της ομάδας εμπειρογνωμόνων οφείλουν να προβαίνουν σε δήλωση δέσμευσης, εμπιστευτικότητας και συμφερόντων για το εκάστοτε εξεταζόμενο ζήτημα. Οι δηλώσεις συμφερόντων ανανεώνονται προφορικά σε κάθε συνεδρίαση.

Νομικά έγγραφα

Έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία της ομάδας εμπειρογνωμόνων

Latest updates