Pereiti prie pagrindinio turinio
Public Health

Veiksmingo investavimo į sveikatos sektorių ekspertų grupė yra Europos Komisijos įsteigta tarpdalykinė nepriklausoma grupė, teikianti neprivalomas nepriklausomas konsultacijas klausimais, susijusiais su veiksmingomis, prieinamomis ir atspariomis sveikatos priežiūros sistemomis. Ekspertų grupės tikslas – remti Sveikatos ir maisto saugos GD pastangas kuriant įrodymais pagrįstą politiką, teikti informaciją formuojant nacionalinę politiką gerinant sveikatos priežiūros sistemų kokybę ir tvarumą, ir skatinti ES lygmens bendradarbiavimą siekiant gerinti informaciją, ekspertines žinias ir keitimąsi geriausia patirtimi.

Ekspertinės žinios

Veiklos sričių pavyzdžiai, be kita ko, yra (bet ne tik) pirminė sveikatos priežiūra, stacionarioji sveikatos priežiūra, vaistiniai preparatai, moksliniai tyrimai ir plėtra, prevencija ir sveikatingumo skatinimas, sąsajos su socialinės apsaugos sektoriumi, tarpvalstybiniai klausimai, sistemos finansavimas, informacinės sistemos ir pacientų registrai, sveikatos netolygumai.

Sudėtis

Ekspertų grupę sudaro trejų metų laikotarpiui 2019 m. gruodžio mėn. paskirtų 17 ekspertų. Jie buvo paskirti po atviro kvietimo teikti paraiškas, vertinimo ir atrankos proceso, užtikrinant subalansuotą atstovavimą atitinkamose ekspertinių žinių srityse, taip pat geografinę ir lyčių pusiausvyrą.

Individualiai paskirti ekspertai yra patikimi ir nepriklausomi mokslininkai, turintys daugiau kaip 10 metų profesinės ir daugiadalykės patirties sveikatos srityje.

Darbo metodai

Ekspertų grupė, gavusi Komisijos konsultacijos prašymą (įgaliojimą), kad parengtų nuomonę, įsteigia redakcinę grupę, kurią sudaro ekspertų grupės nariai, turintys atitinkamų ekspertinių žinių.

Nariai dalyvauja plenariniuose posėdžiuose ir redakcinių grupių veikloje, taip pat Komisijos prašymu gali dalyvauti kitoje veikloje, kurioje jų dalyvavimas yra svarbus.

Redakcinėms grupėms pirmininkauja ekspertų grupės narys. Ekspertų grupė iš narių paskiria pranešėją, kuris renka informaciją, peržiūri nuomonių projektus ir užtikrina, kad ataskaitos būtų parengtos laiku.

Prieš baigiant rengti nuomonę, surengiamas viešas nagrinėjimas, kad suinteresuotieji subjektai galėtų pasidalyti nuomonėmis dėl nuomonės projekto.

Darbo principai

Ekspertų grupė savo užduotis vykdo vadovaudamasi kompetencijos, nepriklausomumo, daugiasektorinio požiūrio, skaidrumo ir konfidencialumo principais.

Visi ekspertų grupės nariai, prieš pradėdami darbą, turi deklaruoti savo įsipareigojimą, konfidencialumą ir suinteresuotumą nagrinėjamu klausimu. Interesų deklaracijos atnaujinamos žodžiu per kiekvieną posėdį.

Teisiniai dokumentai

Su ekspertų grupės veikimu susiję dokumentai