Skip to main content
Public Health

Vispārīga informācija

Ekspertu grupa jautājumos par efektīviem veidiem, kā ieguldīt veselības jomā, ir starpdisciplināra un neatkarīga grupa, ko izveidojusi Eiropas Komisija, lai sniegtu nesaistošas neatkarīgas konsultācijas par jautājumiem, kuri saistīti ar efektīvām, pieejamām un noturīgām veselības aprūpes sistēmām. Ekspertu grupas mērķis ir atbalstīt Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāta centienus veidot uz pierādījumiem balstītu politiku, informēt valstu politikas veidotājus, kā uzlabot veselības aprūpes sistēmu kvalitāti un ilgtspēju un sekmēt ES līmeņa sadarbību, lai uzlabotu informācijas, zināšanu un paraugprakses apmaiņu.

Speciālās zināšanas

Grupas darbības jomas cita starpā ietver primāro aprūpi, stacionāro aprūpi, zāles, pētniecību un izstrādi, profilaksi un veselības veicināšanu, saiknes ar sociālās aizsardzības nozari, pārrobežu jautājumus, sistēmu finansēšanu, informācijas sistēmas un pacientu reģistrus, kā arī nevienlīdzību veselības jomā.

Sastāvs

Ekspertu grupā ir 17 eksperti, kurus 2019. gada decembrī iecēla uz trīs gadiem. Iecelšana notika konkursa kārtībā pēc atklāta uzaicinājuma iesniegt pieteikumus, to novērtēšanas un atlases procedūras, nodrošinot attiecīgo kompetences jomu līdzsvarotu pārstāvību, kā arī ģeogrāfisko un dzimumu līdzsvaru.

Ekspertu grupas locekļi darbojas privātpersonas statusā, viņi ir vispāratzīti, neatkarīgi zinātnieki ar vairāk nekā 10 gadu profesionālu daudzdisciplīnu pieredzi veselības jomā.

Darba metodes

Kad ekspertu grupa saņem Komisijas lūgumu (pilnvarojumu) sniegt konsultāciju atzinuma izstrādei, tā izveido dokumentu izstrādes grupu, kuras sastāvā ir ekspertu grupas locekļi ar attiecīgām zināšanām.

Grupas locekļi apmeklē plenārsesijas, piedalās dokumentu izstrādes grupās un pēc Komisijas pieprasījuma var piedalīties arī citos pasākumos, kur viņu līdzdalība ir būtiska.

Dokumentu izstrādes grupas vada ekspertu grupas loceklis. Ekspertu grupa no grupas locekļu vidus ieceļ referentu, kura uzdevums ir apkopot informāciju, pārskatīt atzinumu projektus un nodrošināt ziņojumu savlaicīgu sagatavošanu.

Pirms atzinuma pabeigšanas tiek organizēta atklāta uzklausīšana, lai ieinteresētās personas varētu paust viedokli par atzinuma projektu.

Darbības principi

Darba grupa savus uzdevumus veic saskaņā ar izcilības, neatkarības, daudznozaru pieejas, pārredzamības un konfidencialitātes principiem.

Visiem ekspertu grupas locekļiem pirms darba uzsākšanas ir jādeklarē saistības, konfidencialitāte un interese par attiecīgo jautājumu. Katrā sanāksmē mutiski atjaunina interešu deklarācijas.

Juridiski dokumenti

Dokumenti par ekspertu grupas darbību