Prejsť na hlavný obsah
Public Health

Skupina odborníkov pre účinné spôsoby investovania do zdravia je interdisciplinárna a nezávislá skupina, ktorú zriadila Európska komisia s cieľom poskytovať nezáväzné poradenstvo v otázkach týkajúcich sa účinných, prístupných a odolných systémov zdravotnej starostlivosti. Cieľom panelu expertov je podporovať GR pre zdravie a bezpečnosť potravín v jeho úsilí o tvorbu politiky založenej na dôkazoch, poskytovať podklady pre tvorbu politiky na vnútroštátnej úrovni s cieľom zlepšiť kvalitu a udržateľnosť zdravotných systémov a podporovať spoluprácu na úrovni EÚ s cieľom zlepšiť informácie, odborné poznatky a výmenu osvedčených postupov.

Odborné znalosti

K príkladom oblastí činnosti patria okrem iného primárna starostlivosť, nemocničná starostlivosť, lieky, výskum a vývoj, prevencia a podpora zdravia, väzby na oblasť sociálnej ochrany, cezhraničné otázky, financovanie zdravotných systémov, informačné systémy a registre pacientov, nerovnosti v oblasti zdravia.

Zloženie

Panel expertov pozostáva zo 17 expertov vymenovaných v decembri 2019 na obdobie troch rokov. Boli vymenovaní na základe verejnej výzvy na predkladanie prihlášok a procesu hodnotenia a výberu, ktorými sa zabezpečilo vyvážené zastúpenie príslušných odborných oblastí, ako aj geografická a rodová vyváženosť.

Ide o uznávaných nezávislých vedcov, ktorí boli vymenovaní na základe ich osobnej spôsobilosti a majú viac ako 10 rokov odbornej a multidisciplinárnej praxe v oblasti zdravotníctva.

Pracovné metódy

Keď panel expertov dostane od Komisie žiadosť o poradenstvo a vypracovanie stanoviska (mandát), vytvorí na to príslušnú skupinu, ktorá pozostáva z členov panelu s požadovanou odbornosťou.

Členovia sa zúčastňujú plenárnych zasadnutí, zapájajú sa do práce skupín vypracúvajúcich stanoviská a na žiadosť Komisie sa môžu zúčastňovať aj na iných činnostiach, v ktorých je ich zapojenie relevantné.

Skupinám vypracúvajúcim stanoviská predsedá člen panelu. Panel vymenuje spomedzi členov spravodajcu, ktorý zhromažďuje informácie, reviduje návrhy stanovísk a zabezpečuje, aby boli správy vypracované v príslušných lehotách.

Pred finalizáciou stanoviska sa zorganizuje verejné vypočutie s cieľom poskytnúť zainteresovaným stranám príležitosť vyjadriť ich názory na návrh stanoviska.

Zásady činnosti

Panel vykonáva svoje úlohy v súlade so zásadami excelentnosti, nezávislosti, viacodvetvového prístupu, transparentnosti a dôvernosti.

Všetci členovia panelu odborníkov musia pred účasťou na práci predložiť vyhlásenie o svojom záväzku, zachovávaní dôvernosti a o tom, že majú záujem o problematiku, ktorou sa skupina zaoberá. Vyhlásenia o záujme sa ústne aktualizujú na každom zasadnutí.

Právne dokumenty

Dokumenty týkajúce sa fungovania panelu