Gå direkt till innehållet
Public Health

Expertpanelen för effektiva hälsoinvesteringar är en tvärvetenskaplig och oberoende grupp som inrättats av kommissionen för att ge icke-bindande och oberoende råd i frågor som rör en effektiv, tillgänglig och flexibel hälso- och sjukvård. Expertpanelen ska hjälpa GD Hälsa och livsmedelssäkerhet i arbetet med ett evidensbaserat beslutsfattande och bidra med underlag till de nationella beslut som ska förbättra kvaliteten och hållbarheten inom hälso- och sjukvården. Panelen ska också främja EU-samarbetet för bättre information, sakkunskap och utbyte av god praxis.

Expertisområden

Panelens verksamhet omfattar bland annat primärvård, sjukhusvård, läkemedel, forskning och utveckling, förebyggande och hälsofrämjande åtgärder, kopplingar till socialt skydd, gränsöverskridande frågor, finansiering av systemet, informationssystem och patientregister samt ojämlikhet i hälsa.

Sammansättning

Expertpanelen består av 17 experter som utsågs i december 2019 för en treårsperiod. Experterna utsågs efter en öppen ansökningsomgång och ett utvärderings- och utnämningsförfarande som ska garantera en balanserad representation av relevanta kunskaper, geografisk balans och en jämn könsfördelning.

Medlemmarna har personliga mandat och ska vara väletablerade och oberoende forskare med över tio års tvärvetenskaplig yrkeserfarenhet inom hälso- och sjukvård.

Arbetsmetoder

När kommissionen ber expertpanelen att lägga fram ett yttrande bildas en särskild arbetsgrupp inom panelen med medlemmar som har den sakkunskap som behövs.

Medlemmarna deltar i plenarmöten och arbetsgrupper och kan på kommissionens begäran också delta i andra relevanta verksamheter.

Arbetsgrupperna leds av en panelmedlem. Panelen utser en föredragande bland medlemmarna som ska samla information, gå igenom utkast till yttranden och se till att rapporterna blir färdiga i tid.

Innan yttrandet färdigställs anordnas en offentlig utfrågning där olika aktörer kan lämna synpunkter på utkastet till yttrande.

Arbetsprinciper

Panelens arbete bygger på principerna om hög kvalitet, oberoende, sektorsövergripande metoder och öppenhet.

Alla medlemmar måste underteckna en åtagande- och sekretessförklaring innan de kan delta i panelens arbete. De måste också försäkra att det inte råder några intressekonflikter. Intresseförklaringarna uppdateras muntligt på varje möte.

Rättsakter

Dokument om panelens arbete