Направо към основното съдържание
Public Health

Програма „ЕС в подкрепа на здравето“ (2021—2027 г.) — визия за подобряване на здравето в Европейския съюз

Програма „ЕС в подкрепа на здравето“ (EU4Health) бе приета в отговор на пандемията от COVID-19 и с цел укрепване на готовността за действие при кризи в ЕС. Пандемията разкри нестабилността на националните здравни системи. Програма „ЕС в подкрепа на здравето“ ще допринесе за справяне с дългосрочните здравни предизвикателства чрез изграждането на по-силни, по-издръжливи и по-достъпни здравни системи.

Здравеопазването се нуждае от инвестиции и с бюджет от 5,3 млрд. евро за периода 2021—2027 г., програма „ЕС в подкрепа на здравето“ представлява безпрецедентна финансова подкрепа от ЕС в областта на здравето. Програмата е ясно послание, че общественото здраве е приоритет за ЕС, и е един от основните инструменти за изграждането на Европейски здравен съюз.

Програма „ЕС в подкрепа на здравето“ е създадена с Регламент (ЕС) 2021/522. Тя носи добавена стойност за ЕС и допълва политиките на държавите членки с оглед постигането на четири общи цели и десет специфични цели:

 • Подобряване и насърчаване на здравето
  • Насърчаване на здравето и профилактика на болестите, по-специално раковите заболявания
  • Международни инициативи и сътрудничество в областта на здравето
 • Защита на хората
  • Предотвратяване, подготвеност и реакция при трансгранични заплахи за здравето
  • Действия, допълващи създаването на национални резерви от основни продукти от особено значение при кризи
  • Създаване на резерв от медицински, здравен и помощен персонал
 • Достъп до лекарствени продукти, медицински изделия и продукти от особено значение при кризи
  • Осигуряване на наличието и физическата и финансова достъпност на тези продукти
 • Укрепване на здравните системи
  • Подобряване на здравните данни, цифровите инструменти и услуги, цифровата трансформация на здравеопазването
  • Подобряване на достъпа до здравеопазване
  • Разработване и прилагане на здравно законодателство на ЕС и основано на факти вземане на решения
  • Интегриране на дейността на националните здравни системи

Цели на програма „ЕС в подкрепа на здравето“

Програма „ЕС в подкрепа на здравето“ и Европейският здравен съюз

Програмата „ЕС в подкрепа на здравето“ ще подпомогне изграждането на Европейски здравен съюз чрез инвестиции в неотложни здравни приоритети:

Ще се засили и работата в други области, например цифровизацията на здравните системи, намаляването на инфекциите с антимикробна резистентност и подобряването на равнищата на ваксинация.

ЕС ще разшири успешни инициативи, като европейските референтни мрежи за редки болести, и ще продължи да си сътрудничи с международни партньори във връзка с глобалните заплахи и предизвикателства в областта на здравето.

Работни програми

Програма „ЕС в подкрепа на здравето“ се изпълнява чрез годишни работни програми, с които се подкрепят широк кръг от действия, групирани в четири основни направления, с хоризонтален акцент върху раковите заболявания.

 • Готовност за действия при кризи
 • Насърчаване на здравето и профилактика на болестите
 • Здравни системи и работна сила в областта на здравеопазването
 • Цифровизация

По програмата се предоставя финансиране на отговарящи на условията субекти, здравни организации и НПО от държави от ЕС или от държави извън ЕС, които са асоциирани към програмата.

Участници

Целева консултация със заинтересованите страни бе проведена в периода от 30.3.2023 г. до 22.5.2023 г. Бе организирана проява за заинтересованите страни на 9.6.2023 г. В резултат на това бяха изготвени следните документи:

Превръщането на EU4Health в реалност изисква участието на:

 • Държавите от ЕС — с тях се провеждат консултации за приоритетите и стратегическите насоки на програмата. Те работят заедно с Комисията в ръководната група по програма „ЕС в подкрепа на здравето“, за да се осигури последователност и допълване с националните здравни политики. Държавите от ЕС предоставят становищата си в комитета по програма „ЕС в подкрепа на здравето“ преди приемането на годишните работни програми.
 • Трети страни, асоциирани с програмата „ЕС в подкрепа на здравето“, участват в процеса на консултация и наблюдават работата на ръководната група по програма „ЕС в подкрепа на здравето“ и програмния комитет. Те се ползват от финансирането като държавите от ЕС.
 • Заинтересованите страни, включително представителите на гражданското общество и сдруженията на пациентите, академичните среди и организациите на медицинските специалисти, предоставят становища за приоритетите и стратегическите насоки и за това на какви нужди трябва да се отговори чрез годишната работна програма.
 • Европейският парламент трябва да бъде информиран за напредъка на подготвителната работа и информационните дейности със заинтересованите страни.
 • Европейската комисия подготвя, приема и изпълнява годишните работни програми и наблюдава и отчита напредъка в изпълнението на целите на програмите. Тя може също така да иска становища от съответните децентрализирани агенции и независими експерти в областта на здравето по технически или научни въпроси, които са от значение за изпълнението на програмата.
 • Европейската изпълнителна агенция за здравеопазването и цифровизацията (HaDEA) изпълнява програмата.

Асоциирани държави извън ЕС

Норвегия, Исландия, Украйна и Молдова са асоциирани към програмата „ЕС в подкрепа на здравето“.

Асоциирането и участието на Норвегия и Исландия (държави от ЕАСТ) в програмата „ЕС в подкрепа на здравето“ се регулират от протокол 31 относно сътрудничеството в специфични области извън четирите свободи към Споразумението за ЕИП (ОВ № L 1, 3.1.1994 г., стр. 3).

Европейската комисия подписа споразумение за асоцииране с украинските, молдовските и черногорските власти, което ще даде на двете държави достъп до финансиране от ЕС.

Финансиране и обществени поръчки

Възможностите за финансиране по линия на програма „ЕС в подкрепа на здравето“ се публикуват от Европейската изпълнителна агенция за здравеопазването и цифровизацията (HaDEA). Посещавайте често страниците на HaDEA за покани за представяне на предложения и покани за подаване на оферти.

Полезни взаимодействия и взаимно допълване с други фондове

Предизвикателствата в областта на здравето са хоризонтални по своя характер. EU4Health работи заедно с други програми, политики, инструменти и действия на Съюза:

За повече информация

Предишни здравни програми

От 2003 г. насам здравните програми на ЕС допринасят за натрупване на знания и данни, използвани като основа за информирано разработване на политики и по-нататъшни изследвания. Това включва добри практики, инструменти и методологии, осигуряващи ползи както за работещите в сферата на общественото здраве, така и за гражданите (напр. по отношение на подобряването на диагностичните тестове, подпомагането на държавите членки при разработването на национални планове за действие във връзка с рака, подобряването на грижите за пациентите).

Latest updates