Přejít na hlavní obsah
Public Health

Program „EU pro zdraví“ 2021–2027 – vize pro zdravější Evropskou unii

Program „EU pro zdraví“ byl přijat v reakci na pandemii COVID-19 a s cílem posílit připravenost na další případné krize. Pandemie upozornila na křehkost vnitrostátních systémů zdravotní péče. Program „EU pro zdraví“ přispěje k řešení dlouhodobých výzev – buduje silnější, odolnější a dostupnější systémy zdravotní péče.

Zdraví je investicí do budoucna. Program „EU pro zdraví“ disponuje na období 2021–2027 rozpočtem 5,3 miliardy eur a poskytuje oblasti veřejného zdraví v EU nebývale masivní finanční podporu. „EU pro zdraví“ je jasným signálem, že veřejné zdraví je pro EU prioritou a je jedním z hlavních nástrojů předvoje evropské zdravotní unie.

Program „EU pro zdraví“ byl zřízen nařízením (EU) 2021/522. Přináší přidanou hodnotu na celounijní úrovni a doplňuje politiky členských států. Sleduje čtyři obecné cíle (obecné ambice programu) a deset specifických cílů (oblasti intervence):

 • Zlepšit a posílit zdraví v Unii
  • Upevňovat zdraví a prevence nemocí, zejména rakoviny
  • Mezinárodní iniciativy v oblasti veřejného zdraví a spolupráce
 • Chránit obyvatele Unie
  • Prevence, připravenost a reakce na přeshraniční zdravotní hrozby
  • Doplnit vnitrostátní zásoby základních produktů nutných v případě krize
  • Vytvořit rezervy zdravotnického a podpůrného personálu
 • Umožnit přístup k léčivům, zdravotnickým prostředkům a výrobkům nutným v případě krize
  • Zajistit, aby tyto výrobky byly dostupné, a to i cenově
 • Posílit systémy zdravotní péče
  • Podpora v oblasti údajů o zdraví, digitální nástroje a služby, digitální transformace zdravotní péče
  • Zlepšit přístup ke zdravotní péči
  • Vypracovat a implementovat pro oblast zdraví právní předpisy EU a činit rozhodnutí založená na důkazech
  • Integrovat spolupráci vnitrostátních systémů zdravotní péče

Cíle programu „EU pro zdraví“

„EU pro zdraví“ a Evropská zdravotní unie

Program „EU pro zdraví“ připraví půdu pro vznik evropské zdravotní unie. Konkrétně tím, že zajistí investice k řešení naléhavých priorit:

Zintenzivníme také naše úsilí v naléhavých prioritních oblastech, jimiž jsou digitalizace, snížení výskytu infekcí rezistentních vůči antimikrobiálním látkám a zvýšení míry proočkovanosti.

EU rozšíří úspěšné iniciativy, jako jsou evropské referenční sítě pro vzácná onemocnění, a bude pokračovat v mezinárodní spolupráci zaměřené na celosvětové hrozby a výzvy v oblasti zdraví.

Pracovní programy

Program „EU pro zdraví“ je prováděn prostřednictvím ročních pracovních programů, které podporují celou řadu opatření. Ta jsou seskupena do čtyř zastřešujících „složek“ s průřezovým zaměřením na rakovinu.

 • Připravenost na krize
 • Podpora upevňování zdraví a prevence chorob
 • Zdravotnické systémy a zdravotnický personál
 • Digitalizace

Program poskytuje financování způsobilým subjektům, zdravotnickým organizacím a nevládním organizacím ze zemí EU a zemí mimo EU přidružených k programu.

Zainteresované subjekty

Od 16. května do 27. června 2022 probíhala cílená konzultace se zúčastněnými stranami.  8. července 2022 byla uspořádána akce zúčastněných stran. V návaznosti na ně vznikly tyto dokumenty:

K realizaci strategie EU4Health bude zapotřebí účasti mnoha aktérů:

 • Priority a strategické směry programu jsou konzultovány se zeměmi EU, které spolupracují s Komisí v rámci řídící skupiny EU4Health. Zajišťuje se tak soulad a vzájemná doplňkovost s vnitrostátními politikami v oblasti zdraví. Před přijetím ročních pracovních programů poskytují svá stanoviska ve Výboru pro program EU4Health.
 • Třetí země přidružené k programu „EU pro zdraví“ se účastní konzultačního procesu a sledují práci řídící skupiny a programového výboru. Využívají finanční prostředky jako kterákoli jiná země v EU.
 • Zúčastněné strany, včetně zástupců občanské společnosti a sdružení pacientů, akademických pracovníků a organizací zdravotnických pracovníků, poskytují informace o prioritách a strategických směrech a o potřebách, které je třeba řešit prostřednictvím ročního pracovního programu.
 • Evropský parlament je informován o pokroku přípravných prací a informačních činností zaměřených na zúčastněné strany.
 • Evropská komise připravuje, přijímá a provádí roční pracovní programy a sleduje pokrok při plnění cílů celého programu a podává o něm zprávy. Může také kdykoliv požádat příslušné decentralizované agentury a nezávislé odborníky v oblasti zdraví o názory, pokud jde o technické či vědecké otázky relevantní pro provádění programu.
 • Program realizuje Výkonná agentura pro zdraví a digitální oblast (HaDEA).

Přidružené země mimo EU

K programu „EU pro zdraví“ se přidružily Island, Moldavsko, Norsko a Ukrajina.

Přidružení Norska a Islandu (země ESVO) a jejich účast na tomto programu se řídí Protokolem 31 o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody Dohody o Evropském hospodářském prostoru (Úř. věst. L 1, 3.1.1994, s. 3).

Evropská komise podepsala s ukrajinskýmimoldavskými orgány dohodu o přidružení, která oběma zemím umožní přístup k finančním prostředkům EU.

Financování, tendry, výběrová řízení

Možnosti získání finančních prostředků z programu EU4Health zveřejňuje Výkonná agentura pro zdraví a digitální oblast (HaDEA). Pravidelně proto navštěvujte stránky HaDEA týkající se výzev k podávání návrhů a výzev k podávání nabídek.

Synergie a vzájemné doplňování s jinými fondy

Výzvy týkající se zdraví jsou svou povahou průřezové. EU4Health navazuje na další programy, politiky, nástroje a opatření Unie:

Další informace

Předchozí programy

Programy EU v oblasti zdraví přinášejí od roku 2003 nové poznatky a důkazy, které slouží jako základ pro informovanou tvorbu politik a pro další výzkum. Jedná se např. o osvědčené postupy, nástroje a metodiky, které přinášejí přímý prospěch veřejnosti i občanům (např. zlepšení diagnostických testů, podpora zemí EU při vypracovávání národních akčních plánů při boji proti rakovině, zkvalitnění péče o pacienty).