Skip to main content
Public Health

Program „EU pro zdraví“ 2021–2027 – vize pro zdravější Evropskou unii

Program EU4Health je ambiciózní reakcí EU na pandemii COVID-19. Ta měla v Evropě obrovský dopad na jednotlivce, lékaře a zdravotnický personál i celé zdravotnické systémy. Program však není pouze reakcí na krizi – vznikl proto, aby pomohl zvýšit odolnosti systémů zdravotní péče.

Byl zřízen nařízením (EU) 2021/522 a poskytne financování způsobilým subjektům, zdravotnickým organizacím a nevládním organizacím ze zemí EU a třetích zemí přidružených k programu.

Oblasti činnosti

V rámci EU4Health se bude investovat 5,3 miliardy eur do opatření s přidanou hodnotou EU, jež doplní politiky jednotlivých zemí EU a poslouží k plnění cílů strategie EU4Health:

eu4health-1.png

10 specifických cílů v rámci 4 obecných cílů:

 1. Zlepšení veřejného zdraví v Unii
  • prevence nemocí a propagace zdravého životního stylu
  • mezinárodní iniciativy v oblasti zdraví a spolupráce
 2. Připravenost na přeshraniční zdravotní hrozby
  • prevence, připravenost a reakce na přeshraniční zdravotní hrozby
  • doplnění vnitrostátních zásob základních produktů nutných v případě krize
  • vytvoření rezerv zdravotnického a podpůrného personálu
 3. Zdokonalení léčiv, zdravotnických prostředků a výrobků nutných v případě krize
  • cenová i celková dostupnost léčiv, zdravotnických prostředků a produktů souvisejících nutných v případě krize
 4. Posílení systémů zdravotnictví, jejich odolnosti a účinnosti zdrojů
  • podpora v oblasti údajů o zdraví, digitální nástroje a služby, digitální transformace zdravotní péče
  • lepší přístup ke zdravotní péči
  • vypracování a provádění právních předpisů EU v oblasti zdraví a rozhodování založené na důkazech
  • integrovaná spolupráce vnitrostátních systémů zdravotní péče

EU4Health připraví půdu pro vznik evropské zdravotní unie. Konkrétně tím, že přináší investice k řešení naléhavých priorit:

Zintenzivníme také naše úsilí v naléhavých prioritních oblastech, jimiž jsou digitalizace, snížení výskytu infekcí rezistentních vůči antimikrobiálním látkám a zvýšení míry proočkovanosti.

EU rozšíří úspěšné iniciativy, jako jsou evropské referenční sítě pro vzácná onemocnění, a bude pokračovat v mezinárodní spolupráci zaměřené na celosvětové hrozby a výzvy v oblasti zdraví.

Zainteresované subjekty

K realizaci strategie EU4Health bude zapotřebí účasti mnoha aktérů:

 • Priority a strategické směry programu jsou konzultovány se zeměmi EU, které spolupracují s Komisí v rámci řídící skupiny EU4Health. Zajišťuje se tak soulad a vzájemná doplňkovost s vnitrostátními politikami v oblasti zdraví. Před přijetím ročních pracovních programů poskytují svá stanoviska ve Výboru pro program EU4Health.
 • Zúčastněné strany, včetně zástupců občanské společnosti a sdružení pacientů, akademických pracovníků a organizací zdravotnických pracovníků, poskytují informace o prioritách a strategických směrech a o potřebách, které je třeba řešit prostřednictvím ročního pracovního programu.
 • Evropský parlament je informován o pokroku přípravných prací a informačních činností zaměřených na zúčastněné strany.
 • Evropská komise připravuje, přijímá a provádí roční pracovní programy a sleduje pokrok při plnění cílů celého programu a podává o něm zprávy. Může také kdykoliv požádat příslušné decentralizované agentury a nezávislé odborníky v oblasti zdraví o názory, pokud jde o technické či vědecké otázky relevantní pro provádění programu.
 • Program bude realizovat Výkonná agentura pro zdraví a digitální oblast (HaDEA).

Pracovní program

EU4Health se realizuje prostřednictvím ročních pracovních programů. Pracovní program na rok 2022 již byl přijat. Opatření jsou rozdělena do 4 oblastí: prevence nemocí, připravenost na krize, systémy zdravotní péče a digitální oblast + průřezové zaměření na onkologická onemocnění.

Financování, tendry, výběrová řízení

Možnosti získání finančních prostředků z programu EU4Health zveřejňuje Výkonná agentura pro zdraví a digitální oblast (HaDEA). Pravidelně proto navštěvujte stránky HaDEA týkající se výzev k podávání návrhů a výzev k podávání nabídek.

Synergies and complementarities with other funds

Výzvy týkající se zdraví jsou svou povahou průřezové. EU4Health navazuje na další programy, politiky, nástroje a opatření Unie:

Další informace

Předchozí programy

Programy EU v oblasti zdraví přinášejí od roku 2003 nové poznatky a důkazy, které slouží jako základ pro informovanou tvorbu politik a pro další výzkum. Jedná se např. o osvědčené postupy, nástroje a metodiky, které přinášejí přímý prospěch veřejnosti i občanům (např. zlepšení diagnostických testů, podpora zemí EU při vypracovávání národních akčních plánů při boji proti rakovině, zkvalitnění péče o pacienty).