Skip to main content
Logotip Europske komisije
Public Health

Program „EU za zdravlje” 2021. – 2027. – vizija za zdraviju Europsku uniju

Program „EU za zdravlje” ambiciozan je odgovor EU-a na COVID-19. Pandemija ima velik utjecaj na pacijente, medicinsko i zdravstveno osoblje i zdravstvene sustave u Europi. Novi program „EU za zdravlje” ići će korak dalje od odgovora na krizu kako bi se poradilo na otpornosti zdravstvenih sustava.

U okviru programa „EU za zdravlje”, uspostavljenog Uredbom (EU) 2021/522, financirat će se prihvatljivi subjekti, zdravstvene organizacije i nevladine organizacije u državama članicama i u trećim zemljama koje su se pridružile programu.

Područja djelovanja

U okviru programa „EU za zdravlje” Unija će investirati 5,3 milijarde eura (u sadašnjim cijenama) u mjere s dodanom vrijednošću EU-a, dopunjavajući politike država članica i slijedeći jedan ili nekoliko ciljeva tog programa:

eu4health-1.png

U okviru 4 općenita cilja tog programa preciznije je definirano 10 ciljeva:

 1. Poboljšanje i promicanje zdravlja u Uniji
  • sprečavanje bolesti i promicanje zdravlja
  • međunarodne zdravstvene inicijative i suradnja
 2. Suzbijanje prekograničnih prijetnji zdravlju
  • prevencija, pripravnost i odgovor na prekogranične prijetnje zdravlju
  • dopunjavanje nacionalnih zaliha bitnih proizvoda potrebnih za vrijeme krize
  • uspostava rezervnog medicinskog, zdravstvenog i pomoćnog osoblja
 3. Poboljšanje lijekova, medicinskih proizvoda i proizvoda potrebnih za vrijeme krize
  • osiguravanje raspoloživosti i cjenovne pristupačnosti lijekova, medicinskih proizvoda i proizvoda potrebnih za vrijeme krize
 4. Jačanje zdravstvenih sustava, njihove otpornosti i učinkovitog korištenja resursa
  • unapređivanje zdravstvenih podataka, digitalnih alata i usluga, digitalna transformacija zdravstvene zaštite
  • poboljšanje dostupnosti zdravstvene skrbi
  • razvoj i provedba zakonodavstva EU-a u području zdravlja i donošenje odluka na temelju dokaza
  • integrirani rad nacionalnih zdravstvenih sustava.

Program „EU za zdravlje” otvorit će put prema Europskoj zdravstvenoj uniji ulaganjima u hitne zdravstvene prioritete, a to su:

Bit će pojačana i druga područja kao što su digitalizacija zdravstvenih sustava, smanjenje broja infekcija otpornih na antimikrobna sredstva i povećanje stope procijepljenosti.

EU će proširiti uspješne inicijative kao što su europske referentne mreže za rijetke bolesti i nastaviti s međunarodnom suradnjom usmjerenom na globalne prijetnje zdravlju i zdravstvene izazove.

Uključeni dionici

Za ostvarivanje ciljeva programa „EU za zdravlje” neophodna je suradnja niza aktera.

 • S državama članicama se savjetuje o prioritetima i strateškom smjernicama programa. One surađuju s Komisijom u okviru Upravljačke skupine programa „EU za zdravlje” kako bi se osigurala dosljednost i komplementarnost s nacionalnim zdravstvenim politikama. Države članice usto prije donošenja godišnjeg programa rada daju svoje mišljenje u okviru Odbora za program „EU za zdravlje”.
 • Dionici, uključujući predstavnike civilnog društva i udrugâ pacijenata, akademsku zajednicu i organizacije zdravstvenih djelatnika, daju svoja mišljenja o prioritetima i strateškim smjernicama te o potrebama koje treba uvrstiti u godišnji program rada.
 • Europskom parlamentu dostavljaju se informacije o napretku pripremnih aktivnosti i aktivnosti informiranja dionika.
 • Europska komisija priprema, donosi i provodi godišnje programe rada te prati i izvještava o napretku ostvarivanja ciljeva programa. Također može zatražiti mišljenja relevantnih decentraliziranih agencija i neovisnih stručnjaka u području zdravlja o tehničkim ili znanstvenim pitanjima koja su važna za provedbu programa.
 • Program će provoditi Europska izvršna agencija za zdravlje i digitalno gospodarstvo (HaDEA).

Program rada

Program „EU za zdravlje” provodi se putem godišnjih programa rada. Program rada za 2022. je donesen. Mjere će biti organizirane u četiri tematska područja: sprečavanje bolesti, pripravnost za krize, zdravstveni sustavi te digitalizacija; pritom je borba protiv raka u fokusu u sva četiri tematska područja.

Financiranje i natječaji

Mogućnosti financiranja u okviru programa „EU za zdravlje” objavljuje Izvršna agencija za zdravlje i digitalno gospodarstvo (HaDEA). Redovito posjećujte HaDEA-ine stranice s pozivima na podnošenje prijedloga i pozivima na podnošenje ponuda.

Sinergija i komplementarnost s drugim fondovima

Zdravstveni izazovi po svojoj su prirodi transverzalnog karaktera. Program „EU za zdravlje” surađuje s drugim Unijinim programima, politikama, instrumentima i mjerama:

Više informacija

Prethodni zdravstveni programi

Od 2003. zdravstveni programi EU-a stvaraju znanje i dokaze kao temelj za informirano donošenje politika i daljnja istraživanja. To uključuje primjere najbolje prakse, alate i metodologije od kojih su koristi imali i zajednica javnog zdravstva i građani izravno (npr. poboljšanje dijagnostičkih testova, podupiranje država članica pri razvoju nacionalnih akcijskih planova za rak, poboljšanje skrbi za pacijente).