Skip to main content
Public Health

Program EU za zdravje za obdobje 2021–2027 – vizija za bolj zdravo Evropsko unijo

Program EU za zdravje je ambiciozen odziv EU na COVID-19. Pandemija ima velike posledice za bolnike, medicinsko in zdravstveno osebje ter zdravstvene sisteme v Evropi. Novi program EU za zdravje bo presegal odzivanje na krize in obravnaval odpornost zdravstvenih sistemov.

Program EU za zdravje, vzpostavljen z Uredbo (EU) 2021/522, bo zagotovil financiranje upravičenim subjektom, zdravstvenim organizacijam in nevladnim organizacijam iz držav EU ali držav, ki niso članice EU in so pridružene Programu.

Področja ukrepanja

EU bo s Programom EU za zdravje vložila 5,3 milijarde evrov v tekočih cenah v ukrepe z dodano vrednostjo EU, ki bodo dopolnjevali politike držav EU in uresničevali enega ali več ciljev Programa EU za zdravje:

eu4health-1.png

10 posebnih ciljev v okviru 4 splošnih ciljev je:

 1. izboljšanje in spodbujanje zdravja v Uniji
  • preprečevanje bolezni in spodbujanje zdravja
  • mednarodne zdravstvene pobude in sodelovanje
 2. boj proti čezmejnim nevarnostim za zdravje
  • preprečevanje, pripravljenost in odziv na čezmejne nevarnosti za zdravje
  • dopolnjevanje ustvarjanja nacionalnih zalog nujnih, v krizi pomembnih izdelkov
  • vzpostavitev rezerve zdravstvenega in podpornega osebja
 3. izboljšanje zdravil, medicinskih pripomočkov in v krizi pomembnih izdelkov
  • dajanje zdravil, medicinskih pripomočkov in v krizi pomembnih izdelkov na voljo in zagotavljanje njihove cenovne dostopnosti
 4. okrepitev zdravstvenih sistemov in njihove odpornosti ter povečanje učinkovite rabe virov
  • krepitev osebnih podatkov v zvezi z zdravjem, digitalnih orodij in storitev, digitalna preobrazba zdravstvenega varstva
  • boljši dostop do zdravstvenega varstva
  • razvoj in izvajanje zdravstvene zakonodaje EU ter odločanje na podlagi dokazov
  • usklajevanje med nacionalnimi zdravstvenimi sistemi

Program EU za zdravje bo utrl pot Evropski zdravstveni uniji z vlaganjem v nujne zdravstvene prednostne naloge:

Okrepljena bodo tudi druga področja, kot so digitalizacija zdravstvenih sistemov, zmanjšanje števila okužb z mikroorganizmi, odpornimi na antimikrobike in izboljšanje stopnje precepljenosti.

EU bo razširila uspešne pobude, kot so evropske referenčne mreže za redke bolezni, in nadaljevala z mednarodnim sodelovanjem ob globalnih nevarnostih za zdravje in svetovnih zdravstvenih izzivih.

Vključeni akterji

Za uresničitev Programa EU za zdravje so potrebni številni akterji:

 • Z državami EU se opravijo posvetovanja o prednostnih nalogah in strateških usmeritvah programa, države pa sodelujejo s Komisijo v usmerjevalni skupini Programa EU za zdravje, da se zagotovita skladnost in dopolnjevanje z nacionalnimi zdravstvenimi politikami. Pred sprejetjem letnih delovnih programov predložijo svoje mnenje v odboru Programa EU za zdravje.
 • Deležniki, vključno s predstavniki civilne družbe in združenj bolnikov, akademskega sveta in organizacij zdravstvenih delavcev, prispevajo k prednostnim nalogam in strateškim usmeritvam ter k potrebam, na katere se je treba odzvati v okviru letnega delovnega programa.
 • Evropski parlament je obveščen o poteku pripravljalnega dela in dejavnostih ozaveščanja z deležniki.
 • Evropska komisija pripravlja, sprejema in izvaja letne delovne programe ter spremlja in poroča o napredku pri izpolnjevanju njihovih ciljev. Komisija lahko tudi zaprosi ustrezne decentralizirane agencije in neodvisne strokovnjake na področju zdravja za mnenje o tehničnih ali znanstvenih vidikih, ki so pomembni za izvajanje Programa.
 • Program bo izvajala Evropska izvajalska agencija za zdravje in digitalno tehnologijo (HaDEA).

Delovni program

Program EU za zdravje se izvaja z letnimi delovnimi programi. Delovni program za leto 2022 je bil sprejet. Ukrepi so razdeljeni na štiri sklope: preprečevanje bolezni, pripravljenost na krizo, zdravstveni sistemi in digitalno področje z medsektorsko osredotočenostjo na raka.

Financiranje in javni razpisi

Možnosti financiranja v okviru programa EU za zdravje objavlja Evropska izvajalska agencija za zdravje in digitalno tehnologijo (HADEA). Redno spremljajte spletne strani agencije HADEA o razpisih za zbiranje predlogov in javnih razpisih.

Sinergije in dopolnjevanje z drugimi skladi

Zdravstveni izzivi so po naravi medsektorski. Program EU za zdravje sodeluje z drugimi programi, politikami, instrumenti in ukrepi Unije:

Več informacij

Predhodna zdravstvena programa

Od leta 2003 so bili z zdravstvenimi programi EU pridobljeni znanje in dokazi, ki so podlaga za informirano oblikovanje politik in nadaljnje raziskave. To vključuje najboljšo prakso, orodja in metodologije, ki so neposredno koristili tako deležnikom na področju javnega zdravja kot državljanom (npr. izboljšanje diagnostičnih testov, podpora državam EU pri razvoju nacionalnih akcijskih načrtov za boj proti raku, izboljšanje oskrbe bolnikov).