Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Public Health

ХИВ/СПИН, хепатит и туберкулоза

Глобалната цел 3.3 от целите на ООН за устойчиво развитие (ЦУР) е насочена към прекратяване до 2030 г. на епидемиите от СПИН и туберкулоза и борба с хепатита, наред с другото. ЕС демонстрира ангажимента си да играе своята роля в това важно усилие, като подкрепя действията и политиките в държавите членки за подобряване на реакцията им на тези три епидемии и за постигане на ЦУР.

Мерки на политиките на ЕС

Действията на ЕС за борба с ХИВ/СПИН имат дълга история, като вирусният хепатит и туберкулозата първоначално са се считали за инфекции, съпътстващи ХИВ, но постепенно се възприемат като самостоятелни заболявания.

ЕС представя за първи път през 2005 г. политически инструмент за борба с ХИВ/СПИН на европейско равнище със Съобщението на Комисията относно борбата с ХИВ/СПИН. То представлява основа за действията на ЕС от 2006 г. до 2009 г.

Тъй като ХИВ/СПИН продължава да бъде проблем за общественото здраве и политически приоритет за Европейския съюз и съседните страни, през 2009 г. беше прието второ Съобщение относно борбата с ХИВ/СПИН в Европейския съюз и съседните страни.

В съобщението се подчертава, че е важно да се засили прилагането на стратегии за превенция, да се подкрепя ефективната реакция срещу ХИВ/СПИН в приоритетните региони и да се разработят средства за достигане и подкрепа на населението, изложено на най-голям риск в Европа. То имаше за цел да даде политически тласък на борбата срещу ХИВ/СПИН, като ангажира всички заинтересовани страни в държавите членки, гражданското общество и промишлеността да предприемат действия, свързани с превенцията, приоритетните региони и групи, подобряването на знанията, мониторинга и оценката.

Съобщението от 2009 г. беше придружено от 2 последователни плана за действие.

През 2015 г. световните лидери се споразумяха за глобални цели за действията за прекратяване до 2030 г. на епидемиите от ХИВ/СПИН и туберкулоза и за борба с вирусния хепатит в рамките на целите за устойчиво развитие (ЦУР). След определянето на тези глобални цели в своето съобщение от 2016 г. „Следващи стъпки към устойчиво европейско бъдеще“ ЕС изрази политическия си ангажимент да подкрепи страните от Съюза за постигането на целите.

В навечерието на 22-рата международна конференция по въпросите на СПИН през 2018 г. Европейската комисия публикува работен документ на службите на Комисията, в който представи актуалното състояние на равнище ЕС, инструментите на политиката и добрите практики за борба с ХИВ/СПИН, вирусен хепатит и туберкулоза в ЕС и съседните страни.

В работния документ на службите на Комисията се прави преглед на подкрепата от ЕС за държавите членки в няколко области на политиката: обществено здраве, научни изследвания, политика в областта на наркотиците, сътрудничество за развитие, политика за присъединяване и съседство, европейски структурни фондове и т.н. В него също така се представят финансирани от ЕС добри практики, свързани с ранното диагностициране, насърчаването на тестването, по-широката насоченост към уязвимите групи, интегрираните грижи за всички заболявания, бързото обвързване с медицински грижи, лечението като профилактика, промоцията на здравето и подкрепата за мрежи и организации на гражданското общество.

Действия, финансирани по линия на здравната програма на ЕС

ЕС също така финансира проекти и дейности пряко чрез здравната програма на ЕС. Действията, подкрепяни в рамките на тази програма, спомогнаха за разработването и прилагането на добри практики за постигане на международните ангажименти за прекратяване на заразяването със СПИН и туберкулоза и за намаляване на вирусния хепатит. Основните теми и акценти на тези действия са свързани с

  • насърчаване на ранното диагностициране на ХИВ, хепатит и туберкулоза, включително намаляване на броя на лица, които са диагностицирани на късен етап на инфекцията, както и на интервенциите, насочени към нуждите от подобряване на лечението като превенция
  • интегриране на лечението и грижите, осигуряване на достъп, интегрирана диагноза и управление на случаите, запълване на пропуските в здравните услуги в общността и здравните услуги като цяло, включително в здравното обслужване в затворите
  • подкрепа за гражданското общество за конкретното му участие в ответните действия срещу тези заболявания

Изпълнителната агенция за потребителите, здравеопазването и храните (Chafea) управлява проекти в областта на ХИВ, хепатит и туберколоза от 2003 г. насам.

Сътрудничество

За период от 15 години (2005—2019 г.) Комисията създаде 2 органа, които заседаваха два пъти годишно, за да подпомагат изпълнението на политиките и да засилят сътрудничеството между държавите, гражданското общество и международните организации.

Мозъчният тръст за ХИВ/СПИН, вирусен хепатит и туберкулоза беше форум на представители на здравните органи на държавите от ЕС и ЕИП с цел обмен на информация и засилване на сътрудничеството. Мозъчният тръст играе важна роля при определянето на приоритетите на политиката във връзка с ХИВ/СПИН, вирусния хепатит и туберкулозата.

Форумът на гражданското общество по въпросите на ХИВ/СПИН, вирусния хепатит и туберкулозата е неформален консултативен орган, който дава възможност за участие на НПО и мрежи в разработването и прилагането на европейските политики. Форумът предостави съвети на мозъчния тръст и на Комисията.

През 2019 г. тези групи престанаха да съществуват като такива. Въпреки това Комисията продължава да обсъжда конкретни аспекти на прилагането на политиката за ХИВ, туберкулоза и хепатит и да улеснява обмена на добри практики чрез подходящи механизми, включително посредством Комитета за здравна сигурност и специализирани мрежи в рамките на платформата на ЕС за здравна политика.

Информация по темата