Skip to main content
Public Health

HIV/AIDS, hepatitída a tuberkulóza

Globálnym cieľom v rámci bodu 3.3 cieľov Organizácie Spojených národov v oblasti udržateľného rozvoja je okrem iného do roku 2030 ukončiť epidémie AIDS a tuberkulózy a bojovať proti hepatitíde. Podporou opatrení a politík v členských štátoch s cieľom zlepšiť ich reakciu na tieto tri epidémie a plniť ciele udržateľného rozvoja EÚ preukázala svoj záväzok zohrávať úlohu v tomto dôležitom úsilí.

Politické opatrenia EÚ

Opatrenia EÚ v boji proti HIV/AIDS majú dlhú históriu, pričom sa vírusová hepatitída a tuberkulóza považovali za koinfekcie HIV a postupne sa začali posudzovať ako samostatné ochorenia.

Na európskej úrovni zaviedla EÚ politický nástroj na boj proti HIV/AIDS po prvýkrát v roku 2005. Išlo o oznámenie Komisie o boji proti HIV/AIDS. Oznámenie bolo základom pre činnosť EÚ v rokoch 2006 až 2009.

Vzhľadom na to, že HIV/AIDS zostal hrozbou v oblasti verejného zdravia a politickou prioritou Európskej únie a susedných krajín, sa v roku 2009 prijalo druhé oznámenie o boji proti HIV/AIDS v Európskej únii a susedných krajinách.

V tomto oznámení sa zdôraznil význam posilnenia vykonávania stratégií prevencie, podpory účinnej reakcie na HIV/AIDS v prioritných regiónoch a rozvoja prostriedkov na komunikáciu so skupinami obyvateľstva v celej Európe, ktoré sú najviac ohrozené a zraniteľné. Cieľom oznámenia bolo dať v boji proti HIV/AIDS politický impulz pre všetky relevantné zainteresované strany v členských štátoch, občiansku spoločnosť a priemysel, aby prijali opatrenia zamerané na prevenciu, prioritné regióny a skupiny, zlepšovanie znalostí, monitorovanie a hodnotenie.

Oznámenie z roku 2009 sprevádzali 2 následné akčné plány:

V roku 2015 sa svetoví lídri dohodli na globálnych opatreniach s cieľom zastaviť epidémie HIV/AIDS a tuberkulózy do roku 2030 a na boji proti vírusovej hepatitíde v rámci cieľov udržateľného rozvoja. Stanovením týchto globálnych cieľov vyjadrila EÚ svoj politický záväzok podporovať krajiny EÚ pri ich dosahovaní v oznámení z roku 2016 s názvom Ďalšie kroky smerom k udržateľnej budúcnosti Európy.

Európska komisia pred 22. medzinárodnou konferenciou o AIDS v roku 2018 zverejnila pracovný dokument útvarov Komisie, v ktorom sa opisuje súčasný stav na úrovni EÚ, politické nástroje a osvedčené postupy na boj proti HIV/AIDS, vírusovej hepatitíde a tuberkulóze v Európskej únii a susedných krajinách.

V tomto pracovnom dokumente útvarov Komisie sa sumarizuje podpora EÚ členským štátom vo viacerých oblastiach politiky: verejné zdravie, výskum, protidrogová politiku, rozvojová spolupráca, pristúpenie a susedská politika, európske štrukturálne fondy atď. Zároveň sa v ňom popisujú osvedčené postupy financované EÚ týkajúce sa včasnej diagnostiky, podpory testovania, širšieho dosahu na zraniteľné skupiny, integrovanej starostlivosti naprieč celým spektrom chorôb, rýchleho prepojenia so starostlivosťou, liečby ako prevencie, podpory zdravia, ako aj podpory sietí a organizácií občianskej spoločnosti.

Programy v oblasti zdravia financované z prostriedkov EÚ

EÚ zároveň priamo financuje projekty a činnosti prostredníctvom programu EÚ v oblasti zdravia. Opatrenia podporované v rámci programu EÚ v oblasti zdravia prispeli k vypracovaniu a zavedeniu osvedčených postupov na splnenie medzinárodných záväzkov v oblasti eradikácie AIDS a tuberkulózy a obmedzenia výskytu vírusovej hepatitídy. Hlavné témy a zameranie sa týkajú:

  • podpory včasnej diagnostiky HIV, hepatitídy a tuberkulózy vrátane zníženia počtu neskoro diagnostikovaných prípadov, ako aj intervencií zameraných na potreby zlepšenia liečby ako prevencie;
  • integrácie liečby a starostlivosti, zabezpečenia prístupu k liečbe, integrovanej diagnostiky a sledovania prípadov, prepojenia zdravotníckych služieb v komunite a služieb zdravotnej starostlivosti, vrátane zdravotnej starostlivosti vo väzniciach;
  • podpory občianskej spoločnosti v ich osobitnom zapojení do reakcie na tieto choroby.

Projekty týkajúce sa HIV, hepatitídy a tuberkulózy od roku 2003 riadi Výkonná agentúra pre spotrebiteľov, zdravie, poľnohospodárstvo a potraviny (Chafea).

Spolupráca

Počas 15 rokov (2005 – 2019) zriadila Komisia dva orgány, ktoré sa stretávali dvakrát ročne s cieľom pomôcť pri vykonávaní politiky a posilnení spolupráce medzi krajinami, občianskou spoločnosťou a medzinárodnými organizáciami.

Skupina expertov na HIV/AIDS, vírusovú hepatitídu a tuberkulózu bolo fórum zástupcov vnútroštátnych zdravotníckych orgánov krajín EÚ a EHP na výmenu informácií a posilnenie spolupráce. Táto skupina zohrávala dôležitú úlohu pri stanovovaní priorít politiky v oblasti HIV/AIDS, vírusovej hepatitídy a tuberkulózy.

Fórum občianskej spoločnosti pre HIV/AIDS, vírusovú hepatitídu a tuberkulózu (CSF) bol neformálny poradný orgán zriadený na uľahčenie účasti mimovládnych organizácií a sietí na vypracúvaní a vykonávaní európskej politiky. CSF poskytoval poradenstvo skupine expertov a Komisii.

Činnosť skupín v uvedenom formáte bola ukončená v roku 2019. Komisia však aj naďalej vedie rokovania o konkrétnych aspektoch týkajúcich sa vykonávania politiky týkajúcej sa HIV, tuberkulózy a hepatitídy a uľahčenia výmeny najlepších postupov prostredníctvom vhodných mechanizmov vrátane Výboru pre zdravotnú bezpečnosť, ako aj špecializovaných sietí v rámci platformy pre politiku EÚ v oblasti zdravia.

Súvisiace informácie