Gå direkt till innehållet
Public Health

Hiv/aids, hepatit och tuberkulos

Mål 3.3 i FN:s mål för hållbar utveckling går bland annat ut på att senast 2030 stoppa aids- och tuberkulosepidemierna och bekämpa hepatit. EU bidrar till detta viktiga initiativ genom att stödja medlemsländernas insatser och strategier för att bättre tackla epidemierna och nå FN:s mål för hållbar utveckling.

EU:s politiska initiativ

EU:s åtgärder mot hiv/aids har en lång historia, där virushepatit och tuberkulos inledningsvis betraktades som samtidiga infektioner med hiv men så småningom började ses som egna sjukdomar.

EU:s första politiska instrument mot hiv/aids på europeisk nivå var kommissionens meddelande om bekämpning av hiv/aids från 2005. Meddelandet kom sedan att ligga till grund för EU:s verksamhet 2006–2009.

Eftersom hiv/aids fortsatte att vara en viktig folkhälsofråga och politisk prioritering för EU och grannländerna antog kommissionen 2009 ett andra meddelande om bekämpning av hiv/aids i EU och angränsande länder.

I det meddelandet betonas vikten av att trappa upp preventiva strategier till stöd för en effektiv insats mot hiv/aids i prioriterade områden och att utveckla de hjälpmedel som krävs för att nå och stödja de grupper som är mest riskutsatta i Europa. Tanken var att driva på kampen mot hiv/aids genom att få alla relevanta aktörer i medlemsländerna, civilsamhället och näringslivet att arbeta med förebyggande åtgärder, prioriterade regioner och grupper, ökad kunskap, övervakning och utvärdering.

Meddelandet från 2009 följdes upp med två handlingsplaner:

År 2015 enades världens ledare om ett globalt initiativ för att fram till 2030 stoppa hiv/aids- och tuberkulosepidemierna och bekämpa virushepatit som ett av FN:s mål för hållbar utveckling. Mot bakgrund av detta lovade EU att hjälpa EU-länderna att nå målen i sitt meddelande om nästa steg för en hållbar europeisk framtid från 2016.

Inför den 22:a internationella aidskonferensen 2018 publicerade kommissionen ett arbetsdokument om EU:s aktuella situation, politiska initiativ och bra lösningar för att bekämpa hiv/aids, virushepatit och tuberkulos i EU och grannländerna.

I arbetsdokumentet redovisas EU:s stöd till medlemsländerna på flera politikområden, t.ex. folkhälsa, forskning, narkotikapolitik, utvecklingssamarbete, utvidgnings- och grannskapspolitik och EU:s strukturfonder. Där beskrivs också EU-finansierade goda rutiner för tidig diagnos, testning, uppsökande verksamhet för utsatta grupper, integrerad behandling av de olika sjukdomarna, snabb koppling till vård, behandling som förebyggande åtgärd, hälsofrämjande åtgärder och stöd till nätverk och civilsamhällets organisationer.

EU-finansierade hälsoprogram

EU finansierar projekt och verksamheter genom sitt folkhälsoprogram. Olika initiativ som fått pengar från EU:s folkhälsoprogram har bidragit till att utveckla och införa bra lösningar för att länderna ska kunna fullgöra sina internationella åtaganden om att utrota aids, tuberkulos och virushepatit. Initiativen är främst inriktade på att

  • främja tidig diagnos av hiv, hepatit och tuberkulos, bland annat genom att minska sent vårdsökande och förbättra behandling som förebyggande åtgärd
  • integrera behandling och vård genom att säkerställa tillgång, integrerad diagnos och patienthantering och överbrygga avståndet mellan lokala vårdtjänster och den allmänna hälso- och sjukvården, t.ex. när det gäller hälso- och sjukvård i fängelse
  • stödja civilsamhället i dess särskilda roll i kampen mot sjukdomarna.

Chafea (genomförandeorganet för konsument-, hälso-, jordbruks- och livsmedelsfrågor) har hand om hiv-, hepatit- och tuberkulosprojekt sedan 2003.

Samarbete

Under 15 år (2005–2019) hade kommissionen två organ som träffades två gånger om året för att hjälpa till med att genomföra insatserna och stärka samarbetet mellan länderna, civilsamhället och internationella organisationer.

I tankesmedjan för hiv/aids, virushepatit och tuberkulos träffades företrädare för EU- och EES-länderna för att utbyta information och fördjupa samarbetet. Tankesmedjan spelade en viktig roll när det gällde att fastställa vilka insatser som skulle prioriteras för att bekämpa hiv/aids, virushepatit och tuberkulos.

Civilsamhällesforumet för hiv/aids, virushepatit och tuberkulos var ett informellt rådgivande organ som gjorde det lättare för statliga organisationer och nätverk att bidra till EU-politiken. Forumet gav tankesmedjan och kommissionen råd.

År 2019 upphörde organen i sin dåvarande form. Men kommissionen fortsätter att diskutera specifika aspekter av hur insatserna mot hiv, tuberkulos och virushepatit ska genomföras och bästa praxis ska utbytas genom lämpliga mekanismer, t.ex. EU:s hälsosäkerhetskommitté och särskilda nätverk på EU:s folkhälsoplattform.

Läs mer