Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Public Health

Въпреки че процентът на инфекциозните заболявания в ЕС намаля или остана стабилен през последните години, все още се наблюдава повторяемост на заплахите. Пандемията от грип (H1N1) през 2009 г., епидемията от E. Coli в Германия през 2011 г., заплахата от вируса ебола в Западна Африка през 2014 г., вирусът Зика през 2016 г. и COVID-19 през 2020 г. показват, че по всяко време могат да възникнат международни заплахи чрез нови инфекции.

Пандемията от COVID-19 постави безпрецедентно предизвикателство пред общественото здравеопазване и живота, какъвто го познаваме. Борбата с трансграничните заплахи за здравето изисква добра готовност и координирани действия преди, по време на и след дадена криза.

Като част от изграждането на Европейски здравен съюз на 11 ноември Европейската комисия предложи нова рамка за здравна сигурност, съобразена с бъдещите предизвикателства в областта на здравеопазването. Въз основа на поуките, извлечени от борбата с коронавируса, новата рамка ще разшири ролята на агенциите на ЕС при координирането на мерките за готовност и реакция. Европейският орган за готовност и реакция при извънредни здравни ситуации (HERA) беше създаден с цел подготовка за извънредни ситуации, свързани с общественото здраве, и реакция в такива ситуации.

Справяне със заплахи за здравето

Реагирането на заплаха за здравето включва редица елементи:

 • откриване и идентифициране на съответната заплаха, епидемичен взрив или криза чрез контрол и наблюдение
 • наличие на канали за ранно предупреждение и уведомяване чрез надеждни процедури и други инструменти, които здравните органи могат да използват за бърз и целенасочен обмен на информация.

Компетентната оценка на риска е ключов елемент при вземането на решение дали и как да се реагира на дадена заплаха. Това е особено важно в международен контекст.

Повишаването на готовността е от решаващо значение, за да разполагаме с необходимия капацитет, процеси и мерки, когато е необходимо. Готовността е от основно значение, за да се гарантира, че предварително са въведени процедури и механизми, които могат бързо да бъдат мобилизирани при наличието на заплаха за здравето с цел да се защитят гражданите. Извлечените поуки от реални събития и редовните симулационни учения за изпитване на съществуващи процедури предоставят ценен принос за подобряване и адаптиране на дейностите за готовност.

Някои заплахи са дългосрочни и изискват конкретни целенасочени действия. Антимикробната резистентност е много важен нарастващ проблем за общественото здраве, който изисква адекватно равнище на готовност и реакция. Епидемии като тези от ХИВ/СПИН, вирусен хепатит и туберкулоза също изискват специално, координирано и дългосрочно внимание. Същото се отнася и за готовността за терористични нападения, хибридни заплахи и всички форми на предизвикани от човека заплахи за обществеността.

Трансгранични действия на ЕС

Европейският съюз разполага със законодателство за осигуряване на координиран отговор на трансгранични заплахи за здравето от инфекциозни болести или източници с химичен, биологичен, екологичен или неизвестен произход, разпространени случайно или съзнателно.

Въз основа на поуките, извлечени от кризата с коронавируса, предложението за регламент относно сериозните трансгранични заплахи за здравето и за отмяна на Решение № 1082/2013/ЕС ще създаде един по-солиден мандат за координация на равнище ЕС. Обявяването на поява на извънредна ситуация в ЕС ще задейства засилена координация и ще даде възможност за разработването на нужните с оглед на кризата продукти, доставката им и натрупването на запаси от тях.

Европейската комисия и агенциите на ЕС, по-специално Европейският център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC), редовно ще тестват и одитират плановете за готовност за пандемии на европейско и национално равнище. Европейската комисия ще докладва резултатите на страните от ЕС и на Европейския парламент.

ECDC също така ще създаде укрепена, интегрирана система за наблюдение на европейско равнище, като използва изкуствен интелект и други модерни технологични средства.

От държавите от ЕС ще се изисква да засилят докладването по показателите на здравните системи (напр. наличност на болнични легла, капацитет за специализирана терапия и интензивно лечение, брой обучен медицински персонал).

Европейски орган за готовност и реакция при извънредни здравни ситуации

Благодарение на новия орган за готовност и реакция при извънредни здравни ситуации (HERA) ще се повиши способността на Европа за предотвратяване, откриване и бързо реагиране на трансгранични извънредни ситуации, свързани със здравето. Неговата мисия ще бъде да се подобри координацията на здравната сигурност в рамките на ЕС, за да се гарантират разработването, производството, снабдяването и справедливото разпределение на ключови медицински мерки за противодействие и да се допринесе за укрепването на архитектурата за готовност и реакция при извънредни здравни ситуации в световен мащаб.

HERA ще има различни режими на работа в етапите на подготовка и кризи. По време на т. нар. „етап на подготовка“ HERA ще насочва инвестициите и действията към превенцията, подготовката и готовността за нови извънредни ситуации в областта на общественото здраве. По време на криза органът ще има по-разширени правомощия за бързо вземане на решения и прилагане на спешни мерки.

Укрепване на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) и Европейската агенция по лекарствата (ЕМА)

Мандатът на ECDC ще бъде укрепен, за да може той да подпомага Европейската комисия и страните от ЕС при изпълнението на новите задачи, описани по-горе, и по-специално:

 • епидемиологично наблюдение чрез интегрирани системи, даващи възможност за наблюдение в реално време
 • готовност и планиране на реакцията, докладване и одит
 • изготвяне на незадължителни препоръки и варианти за управление на риска
 • капацитет за мобилизиране и използване на екипи на ЕС за оказване на помощ при епидемични взривове, които да подпомагат реакцията на местно равнище в държавите членки
 • изграждане на мрежа от референтни лаборатории и на мрежа за субстанциите от човешки произход.

Мандатът на Европейската агенция по лекарствата ще бъде подсилен, за да се гарантира, че тя разполага с необходимите правомощия да улеснява координираната реакция на равнището на Съюза, като:

 • следи и овладява риска от недостиг на критични лекарства и медицински изделия
 • предоставя научни консултации относно лекарства, които могат да имат потенциал за лечение, превенция или диагностициране на заболяванията, причиняващи кризата
 • координира проучванията за следене на ефективността и безопасността на ваксините
 • координира клиничните изпитвания.

Решение за трансграничните заплахи за здравето

Ключов етап в изграждането на съгласувана и силна рамка на ЕС за здравна сигурност беше приемането на Решение 1082/2013 за сериозните трансгранични заплахи за здравето с цел подобряване на готовността и укрепване на капацитета за координирана реакция при свързани със здравето извънредни ситуации в целия ЕС.

Този законодателен акт беше важна стъпка напред към подобряване на здравната сигурност в ЕС и осигури правната рамка за сътрудничеството на равнище ЕС в тази област до приемането на новите предложения. Благодарение на решението се осигурява подкрепа за държавите от ЕС в борбата с трансграничните заплахи и се помага за защитата на гражданите от евентуални бъдещи пандемии и сериозни трансгранични заплахи за здравето чрез: