Skip to main content
Public Health

Selvom forekomsten af infektionssygdomme er faldet eller har ligget stabilt i EU i de senere år, dukker der stadig trusler op. Influenzapandemien (H1N1) i 2009, udbruddet af E. Coli i Tyskland i 2011, truslen fra ebolavirus i Vestafrika i 2014, zikavirus i 2016 og covid-19 i 2020 viser, at internationale trusler i form af nye smitsomme sygdomme kan opstå når som helst.

Covid-19-pandemien har betydet en hidtil uset trussel mod folkesundheden og vores daglige liv. Det kræver et godt beredskab og en koordineret indsats både før, under og efter krisen, når man skal bekæmpe grænseoverskridende sundhedstrusler.

Som et led i at opbygge en europæisk sundhedsunion har Europa-Kommissionen den 11. november fremlagt forslag til en ny EU-ramme for sundhedssikkerhed, der er tilpasset fremtidens sundhedsopgaver. På baggrund af erfaringerne fra bekæmpelsen af coronavirus udvider den nye ramme EU-agenturernes rolle i koordineringen af beredskab og indsats. EU's Myndighed for Kriseberedskab og ‑indsats på Sundhedsområdet (HERA) er oprettet for at kunne opbygge et beredskab og reagere på folkesundhedskriser.

Håndtering af sundhedstrusler

En indsats over for en sundhedstrussel omfatter en række forskellige elementer:

 • påvise og identificere en trussel, et udbrud eller en krise gennem overvågning og kontrol
 • etablere kanaler til tidlig varsling og underretning via pålidelige procedurer og andre redskaber, som sundhedsmyndighederne kan bruge til hurtigt og målrettet at udveksle oplysninger.

En pålidelig risikovurdering er et af de centrale elementer, når det skal besluttes, om og hvordan en trussel skal håndteres. Det er især vigtigt i den internationale sammenhæng.

Øget beredskab er helt afgørende for at have den nødvendige kapacitet samt processer og foranstaltninger klar, når der er brug for dem. Beredskabet er en grundlæggende forudsætning for at kunne etablere procedurer og mekanismer på forhånd og mobilisere dem hurtigt under en sundhedstrussel for at beskytte borgerne. Erfaringerne fra virkelige hændelser og regelmæssige krisesimulationsøvelser, hvor man tester de eksisterende procedurer, giver værdifuld viden om, hvordan beredskabsaktiviteterne kan forbedres og tilpasses.

Nogle trusler er langvarige og kræver en særligt målrettet indsats. Antimikrobiel resistens er et meget alvorligt og tiltagende sundhedsproblem, som kræver et tilsvarende niveau af beredskab og håndtering. Epidemier såsom HIV og AIDS, viral hepatitis og tuberkulose kræver også en særlig, koordineret og langsigtet indsats. Det samme gælder for terrorberedskabet, hybride trusler og alle former for menneskeskabte trusler mod offentligheden.

EU's grænseoverskridende indsats

Den Europæiske Union har vedtaget en lovgivning, der sikrer en koordineret indsats over for grænseoverskridende sundhedstrusler som følge af infektionssygdomme samt trusler af kemisk, biologisk, miljømæssig og ukendt art, der igangsættes utilsigtet eller overlagt.

På baggrund af erfaringerne med coronavirus skal Forslag til forordning om alvorlige grænseoverskridende sundhedstrusler og om ophævelse af afgørelse 1082/2013/EU sikre et stærkere koordineringsmandat på EU-niveau. Erklæring af en nødsituation på EU-niveau skal udløse en øget koordinering og muliggøre udvikling, lageropbygning og indkøb af kriserelevante produkter.

Europa-Kommissionen og EU's agenturer, især Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC), skal regelmæssigt afprøve og revidere pandemiberedskabsplanerne på EU-niveau og nationalt niveau. Europa-Kommissionen rapporterer om resultaterne til EU-landene og Europa-Parlamentet.

ECDC vil også etablere et styrket og integreret overvågningssystem på EU-niveau med brug af kunstig intelligens og andre avancerede teknologier.

EU-landene vil blive pålagt at øge rapporteringen vedrørende sundhedsindikatorerne (f.eks. hospitalssenge til rådighed, kapacitet til specialbehandling og på intensivafdelinger samt antal af uddannet sundhedspersonale).

EU's Myndighed for Kriseberedskab og ‑indsats på Sundhedsområdet

Den nye Myndighed for Kriseberedskab og ‑indsats på Sundhedsområdet (HERA) skal øge EU's evne til at forebygge, opdage og reagere hurtigt på grænseoverskridende sundhedskriser. Den får til opgave at styrke koordineringen af sundhedssikkerheden i EU for at sikre udvikling, produktion, indkøb og ligelig fordeling af vigtige medicinske modforanstaltninger og forbedre sundhedsberedskabet og sundhedskrisereaktionen på verdensplan.

HERA skal fungere på forskellige måder i beredskabstider og krisetider. I beredskabsfasen vil HERA kanalisere investeringer og målrette tiltag til at styrke forebyggelse af og beredskab over for nye folkesundhedskriser. I krisefasen vil HERA have udvidede beføjelser til at træffe hurtige beslutninger og iværksætte nødforanstaltninger.

Styrkelse af EDCD og EMA

ECDC’s mandat bliver styrket, så centret kan støtte Europa-Kommissionen og EU-landene i at gennemføre de nye opgaver, der er beskrevet ovenfor, herunder især:

 • epidemiologisk overvågning via integrerede systemer, der muliggør overvågning i realtid
 • beredskabs- og reaktionsplanlægning, rapportering og revision
 • udarbejdelse af ikkebindende anbefalinger og metoder til risikostyring
 • kapacitet til at mobilisere og udsende EU-udbrudsteams, der skal assistere ved lokale udbrud i medlemsstaterne
 • opbygning af et EU-netværk af referencelaboratorier og et netværk for stoffer af menneskelig oprindelse.

Det Europæiske Lægemiddelagenturs mandat bliver styrket for at sikre, at det er i stand til at igangsætte en koordineret indsats på EU-niveau i tilfælde af kriser ved at:

 • overvåge og afhjælpe risikoen for mangel på kritiske lægemidler og medicinsk udstyr
 • tilbyde videnskabelig rådgivning om lægemidler, der muligvis kan bruges til behandling, forebyggelse eller diagnosticering af de sygdomme, der forårsager krisen
 • koordinere undersøgelser til overvågning af vacciners virkning og sikkerhed
 • koordinere kliniske forsøg.

Afgørelse om grænseoverskridende sundhedstrusler

En vigtig milepæl i opbygningen af en stærk og sammenhængende EU-ramme for sundhedssikkerhed var vedtagelsen af Afgørelse 1082/2013 om alvorlige grænseoverskridende sundhedstrusler for at forbedre beredskabet og styrke kapaciteten til en koordineret indsats ved sundhedskriser i EU.

Denne lovgivning var et vigtigt skridt for at forbedre sundhedssikkerheden i EU, og den etablerede de retlige rammer for EU-samarbejdet på området, indtil de nye forslag bliver vedtaget. Den støtter EU-landene i bekæmpelsen af grænseoverskridende trusler og hjælper med at beskytte borgerne mod eventuelle fremtidige pandemier og alvorlige grænseoverskridende sundhedstrusler ved at: