Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Public Health

Готовност и планиране на реакция

Европейската комисия предложи нова рамка за здравна сигурност, с която се преразглежда настоящото правно основание (Решение № 1082/2013/ЕС). Въз основа на поуките, извлечени от борбата с коронавируса, с новата рамка ще се укрепи координацията на равнище ЕС и ще се засили ролята на агенциите на ЕС в координацията на мерките за готовност и реагиране.

До приемането на новото законодателство Решение № 1082/2013/ЕС за сериозните трансгранични заплахи за здравето предоставя рамката за координиране на готовността и планирането на реакцията, за да се засили капацитетът за мониторинг, ранно предупреждение и оценка и реакция на извънредни ситуации, свързани със здравето.

Решението:

  • подкрепя обмена на добри практики и опит в областта на готовността и планирането на реакцията
  • предоставя основа за разработване на национални планове за реакция на различни видове заплахи за здравето — например инфекциозни заболявания като пандемичен грип или други инциденти, причинени от химични агенти, природни явления с екологичен произход или умишлени действия
  • помага за постигането на оперативна съвместимост на националните планове — чрез механизми за координация, средства за комуникация и анализ
  • подпомага изпълнението на изискванията за базов капацитет на Международните здравни правила на СЗО за откриване, оценяване, съобщаване и реакция на извънредни ситуации, свързани със здравето.

Действията на ЕС за укрепване на готовността включват например редовни учения за изпитване на съществуващите процедури в рамките на плановете за готовност на европейско и национално равнище. В рамките на здравната програма на ЕС се оказва помощ чрез обучение, учения и улесняване на обмена на опит, насоки и процедури между страните от Съюза. Това гарантира, че местните органи и институции могат да работят едни с други и с Комисията и да обменят информация в случай на бързо развиваща се криза.

Изпълнителната агенция за потребителите, здравеопазването и храните (Chafea) управлява проекти в областта на готовността и реакцията от 2003 г. насам.

Освен това член 5 от Решение № 1082/2013/ЕС включва разпоредби за съвместно възлагане на обществени поръчки за медицински мерки за противодействие, с което се осигурява висока степен на готовност и инструмент за подпомагане на координираната реакция при заплахи за здравето.

Съвместно възлагане на обществени поръчки за медицински мерки за противодействие — осигуряване на подходящо равнище на готовност

Грипната пандемия H1N1 през 2009 г. показа слабостите по отношение на достъпа и покупателната способност на страните от ЕС във връзка с получаването на ваксини и медикаменти за пандемии. В тази връзка Съветът отправи искане към Европейската комисия да разработи механизъм за съвместно възлагане на обществени поръчки за медицински мерки за противодействие, с който да се подпомогне справедливия и равен достъп до ваксини срещу пандемичен грип и тяхното разпространение в бъдеще.

Споразумението за съвместно възлагане на обществени поръчки за медицински мерки за противодействие беше одобрено от Комисията на 10 април 2014 г. Към април 2020 г. това споразумение е подписано от 37 държави, включително всички страни от ЕС и ЕИП, Обединеното кралство, Албания, Черна гора, Северна Македония, Сърбия и Босна и Херцеговина, както и Косово*.

В споразумението се предвижда доброволен механизъм, който дава възможност на участващите държави от ЕС и на институциите на Съюза да закупуват съвместно медицински мерки за противодействие на различни категории трансгранични заплахи за здравето, включително ваксини, антивирусни препарати и други средства за лечение. С него се установяват общи правила за практическата организация на съвместните процедури за възлагане на обществени поръчки, а именно:

  • определят се практическите договорености във връзка с механизма
  • описва се процесът на вземане на решения във връзка с избора на процедури
  • организира се оценяването на офертите и възлагането на договора.

Целта на механизма е да се подобри готовността на държавите от ЕС за смекчаване на последиците от сериозните трансгранични заплахи за здравето и да се осигурят по-равноправен достъп до конкретни медицински мерки за противодействие, повишена сигурност на доставките, както и по-балансирани цени за участващите държави. Съвместната процедура за възлагане на обществена поръчка може да започне, ако поне 4 държави членки заедно с Комисията гласуват „за“ и участват в процедурата за възлагане на обществена поръчка.

Подписването през март 2019 г. на рамкови договори за производството и доставката на ваксини срещу пандемичен грип от Комисията и някои държави от ЕС, представляващи около половината от европейското население, е голямо постижение за общественото здраве и готовността за сериозни трансгранични заплахи за здравето.

Съвместните обществени поръчки бяха от първостепенно значение и в борбата с пандемията от COVID-19. Стотици договори на обща стойност от близо 13 млрд. евро гарантират, че до 36 участващи държави имат достъп до основни иновативни терапевтични средства, както и до защитно и медицинско оборудване в съответствие с политиките на ЕС за тестване и ваксинация.

От началото на 2020 г. до 36 държави участваха в дванадесет съвместни процедури за възлагане на обществени поръчки, в резултат на което бяха сключени над 200 договора, които дадоха възможност на държавите да поръчат основни медицински материали и иновативни терапевтични средства на стойност почти 13 млрд. евро.

*Това название не засяга позициите по отношение на статута и е съобразено с Резолюция 1244/1999 на Съвета за сигурност на ООН и становището на Международния съд относно обявяването на независимост от страна на Косово.

Информация по темата