Skip to main content
Public Health

Plánování připravenosti a reakce

Evropská komise navrhla nový rámec pro zajištění zdravotní bezpečnosti, kterým se upravuje stávající právní základ (tj. rozhodnutí č. 1082/2013/EU). Tento rámec vychází ze zkušeností s bojem proti koronaviru a má posílit koordinační úsilí EU a rozšířit roli agentur Unie v oblasti koordinace opatření zajišťujících připravenost a reakci.

Dokud nebudou schváleny nové právní předpisy, zůstává rámcem pro koordinaci plánování připravenosti a reakce na úrovni EU rozhodnutí č. 1082/2013/EU o vážných přeshraničních zdravotních hrozbách, kterým se zajišťuje posílení kapacity monitorování, včasného varování, hodnocení a reakce na mimořádné události v oblasti zdraví.

Rozhodnutí:

  • umožňuje sdílení osvědčených postupů a zkušeností v oblasti plánování připravenosti a reakce
  • je společným vodítkem členských států při vypracovávání národních plánů připravenosti na různé typy ohrožení veřejného zdraví, např. na infekční onemocnění, jako je pandemie chřipky, či na jiné hrozby způsobené biologickými a neznámými činiteli, dále na nehody způsobené chemickými látkami, na přírodní katastrofy environmentálního původu či katastrofy způsobené úmyslným jednáním lidí
  • přispívá k zajišťování interoperability národních plánů, a to pomocí koordinačních mechanismů, analýzy a komunikačních nástrojů
  • podporuje provádění požadavků základních kapacit pro mezinárodní zdravotní řád WHO, který slouží k zjišťování, posuzování, podávání zpráv a reakci na mimořádné situace v oblasti veřejného zdraví

V zájmu posílení připravenosti přijímá EU různá opatření, například organizuje pravidelná cvičení za účelem testování stávajících postupů, které se uplatňují v rámci plánů připravenosti EU a národních plánů jednotlivých členských zemí. Prostřednictvím programu EU pro oblast zdraví pomáhá Unie členským zemím s organizací odborné přípravy a cvičení a dále zajišťuje sdílení zkušeností, pokynů a postupů mezi zeměmi. Tím je zajištěna spolupráce mezi vnitrostátními orgány, institucemi a Komisí a vzájemné sdílení informací v případě rychle se rozvíjející krize.

Od roku 2003 spravuje projekty týkající se připravenosti a reakceVýkonná agentura pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny (Chafea).

Ustanovení článku 5 nařízení č. 1082/2013 upravuje společné zadávání veřejných zakázek na lékařská protiopatření, čímž se má zajistit vysoká míra připravenosti a zároveň vytvořit nástroj na podporu koordinované reakce v případě zdravotní hrozby.

Společné zadávání veřejných zakázek na lékařská protiopatření: zajištění řádné připravenosti

Pandemie chřipky H1N1 v roce 2009 poukázala na nedostatky v získávání vakcín a léků ze strany zemí EU v mimořádných situacích. Rada proto požádala Evropskou komisi, aby vytvořila mechanismus pro společné zadávání veřejných zakázek na lékařská protiopatření, jímž by se podpořil spravedlivý a rovný přístup k očkovacím látkám proti pandemické chřipce a jejich distribuce.

Dohoda o společném zadávacím řízení na lékařská protiopatření byla Komisí schválena 10. dubna 2014. Od dubna 2020 dohodu podepsalo 37 zemí, včetně všech zemí EU a EHP, Spojeného království, Albánie, Černé Hory, Severní Makedonie, Srbska, Bosny a Hercegoviny a Kosova*.

Na základě dohody se zřizuje dobrovolný mechanismus, který zúčastněným zemím EU a orgánům Unie umožňuje zakoupit společně lékařské prostředky v případě různých typů přeshraničních zdravotních hrozeb, včetně očkovacích látek, antivirotik a jiných léčiv. Dohoda stanoví společná pravidla pro praktickou organizaci společných zadávacích řízení:

  • stanoví praktické kroky nutné k řízení celého mechanismu
  • definuje podobu rozhodování při výběru řízení
  • určuje postup hodnocení nabídek a udělení zakázky

Cílem je zlepšit připravenost členských států na vážné přeshraniční zdravotní hrozby, zajistit jejich schopnost tyto hrozby zmírňovat a umožnit spravedlivější přístup ke konkrétním lékařským prostředkům a lepší zabezpečení dodávek, jakož i vyváženější ceny pro zúčastněné státy. Společné zadávací řízení může být zahájeno v případě, že se v jeho prospěch vysloví alespoň 4 členské státy a Komise.

Jedním ze zásadních úspěchů v oblasti veřejného zdraví a připravenosti na vážné přeshraniční hrozby byl podpis rámcových smluv o výrobě a dodávkách očkovacích látek proti pandemické chřipce ze strany Komise a zemí EU, jež reprezentují přibližně polovinu evropské populace. K podpisu dohod došlo v březnu 2019.

Společné zadávání veřejných zakázek mělo rovněž zásadní význam v boji proti pandemii COVID-19. Díky stovkám zakázek o celkové hodnotě téměř 13 miliard mělo a má 36 zúčastněných zemí přístup k nejmodernějším terapeutickým prostředkům i k ochrannému a zdravotnickému vybavení – v souladu s politikami EU v oblasti testování a očkování.

Až 36 zemí se od začátku roku 2020 zúčastnilo dvanácti společných zadávacích řízení. Na jejich základě bylo uzavřeno více než 200 smluv na dodávky základních zdravotnických potřeb a inovativní terapeutických prostředků do těchto zemí v celkové výši téměř 13 mld. eur.

*Tímto označením nejsou dotčeny postoje k otázce statusu a označení je v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1244/1999 a se stanoviskem Mezinárodního soudního dvora k vyhlášení nezávislosti Kosova.

Související informace