Skip to main content
Public Health

Beredskab- og indsatsplanlægning

Europa-Kommissionen har foreslået en ny ramme for sundhedssikkerhed i form af en revision af den nuværende lovramme (afgørelse 1082/2013/EU). På baggrund af erfaringerne fra bekæmpelsen af coronavirus skal den nye ramme styrke koordinationen på EU-niveau og udvide EU-agenturernes opgaver ved koordinering af beredskab og indsatsforanstaltninger.

Indtil vedtagelsen af den nye lovgivning danner afgørelse 1082/2013/EU om alvorlige grænseoverskridende sundhedstrusler lovramme for koordinering af beredskabs- og indsatsplanlægning for at øge kapaciteten til monitorering, tidlig varsling og vurdering af samt indsats over for sundhedstrusler.

Afgørelsen:

  • støtter udveksling af bedste praksis og erfaringer inden for beredskabs- og indsatsplanlægning
  • danner grundlag for udvikling af nationale planer til afhjælpning af forskellige typer af sundhedstrusler – f.eks. Infektionssygdomme såsom pandemisk influenza eller andre hændelser forårsaget af biologiske eller ukendte agenser, miljøhændelser eller overlagte handlinger
  • fremmer interoperabilitet mellem nationale planer gennem koordineringsmekanismer, analyser og kommunikationsredskaber
  • støtter gennemførelsen af de vigtigste kapacitetskrav fastsat i WHO's internationale sundhedsregulativ (IHR) vedrørende afdækning, vurdering, rapportering og indsats mod folkesundhedskriser

EU's indsats for at styrke beredskabet omfatter for eksempel regelmæssige øvelser til afprøvning af de eksisterende procedurer under EU's og de nationale beredskabsplaner. Under EU's sundhedsprogram ydes støtten i form af uddannelse og øvelser samt gennem facilitering af udveksling af erfaringer, retningslinjer og procedurer mellem EU-landene. Det sikrer, at de nationale myndigheder og institutioner er i stand til at samarbejde med Kommissionen og hinanden om at udveksle oplysninger ved pludseligt opståede kriser.

Forvaltningsorganet for Forbrugere, Sundhed og Fødevarer (Chafea) har siden 2003 forvaltet projekter vedrørende beredskab og indsats.https://ec.europa.eu/chafea/

Derudover indeholder artikel 5 i afgørelse 1082/2013 bestemmelser vedrørende fælles indkøb af medicinske modforanstaltninger, som skal sikre et højt beredskab og støtte den koordinerede indsats over for sundhedstrusler.

Fælles indkøb af medicinske modforanstaltninger: etablering af et effektivt beredskab

Udbruddet af H1N1-influenzapandemien i 2009 afslørede svagheder i EU-landenes adgang til og forhandlingsstyrke ved indkøb af lægemidler og vacciner under pandemien. Rådet bad derfor Europa-Kommissionen om at etablere en mekanisme til fælles indkøb af medicinske modforanstaltninger, som skulle understøtte en retfærdig og lige adgang til samt distribution af vacciner ved fremtidige pandemier.

Den fælles indkøbsaftale vedrørende medicinske modforanstaltninger blev godkendt af Kommissionen den 10. april 2014. I april 2020 var den fælles indkøbsaftale blevet underskrevet af 37 lande, herunder alle EU- og EØS-lande, Storbritannien, Albanien, Montenegro, Nordmakedonien, Serbien og Bosnien-Hercegovina samt Kosovo*.

Aftalen indeholder bestemmelser om en frivillig mekanisme, der giver de deltagende EU-lande og EU-institutionerne mulighed for at indkøbe medicinske modforanstaltninger ved forskellige kategorier af grænseoverskridende sundhedstrusler, herunder vacciner, antivirale lægemidler og andre behandlinger. I aftalen er der desuden fastsat fælles regler for den praktiske tilrettelæggelse af fælles indkøbsprocedurer, herunder især:

  • praktiske ordninger til forvaltning af mekanismen
  • beslutningsprocessen ved valg af procedurer
  • bestemmelser vedrørende vurdering af udbud og tildeling af kontrakter.

Målet med mekanismen er at forbedre EU-landenes beredskab til afhjælpning af alvorlige grænseoverskridende sundhedstrusler, sikre mere retfærdig adgang til særlige medicinske modforanstaltninger og forbedret forsyningssikkerhed samt mere ensartede priser for de deltagende lande. EU kan igangsætte en fælles indkøbsprocedure, hvis mindst fire EU-lande og Kommissionen stemmer for og deltager i indkøbsprocessen.

En milepæl vedrørende folkesundheden og beredskabet ved alvorlige grænseoverskridende sundhedstrusler er Kommissionens og EU-landenes indgåelse i marts 2019 af rammekontrakter vedrørende fremstilling og levering af vacciner mod pandemisk influenza, der dækker omkring halvdelen af Europas befolkning.

Fælles indkøb har også været af afgørende betydning for bekæmpelsen af covid-19-pandemien. Hundredvis af kontrakter til en samlet værdi af næsten 13 mia. euro sikrer, at op til 36 deltagende lande har adgang til de vigtigste innovative behandlinger samt til værnemidler og medicinsk udstyr i overensstemmelse med EU's politikker for testning og vaccination.

Siden begyndelsen af 2020 har op til 36 lande deltaget i tolv fælles udbud, som har ført til over 200 kontrakter, der sætter landene i stand til at bestille vigtige lægemidler og innovative behandlinger for næsten 13 mia. euro.

*Denne betegnelse indebærer ingen stillingtagen til Kosovos status, og den er i overensstemmelse med UNSCR 1244/1999 og ICJ's udtalelse om Kosovos uafhængighedserklæring.

Se også