Skip to main content
Public Health

Plánovanie pripravenosti a reakcie

Európska komisia navrhla v rámci revízie súčasného právneho základu (rozhodnutie 1082/2013/EÚ) nový rámec zdravotnej bezpečnosti. Nový rámec, ktorý stavia na skúsenostiach získaných v boji proti koronavírusu, posilní koordináciu EÚ a rozšíri úlohu agentúr EÚ pri koordinácii opatrení v oblasti pripravenosti a reakcie.

Do prijatia nových právnych predpisov je rámec na koordináciu plánovania pripravenosti a reakcie s cieľom posilniť kapacity monitorovania, včasného varovania a posúdenia mimoriadnych situácií v oblasti zdravia, ako aj kapacity v oblasti reakcie na tieto situácie stanovený v rozhodnutí 1082/2013/EÚ o závažných cezhraničných ohrozeniach zdravia.

Rozhodnutie:

  • podporuje výmenu najlepších postupov a skúseností s plánovaním pripravenosti a reakcie,
  • poskytuje základ pre vypracovanie národných plánov zameraných na riešenie rôznych druhov ohrozenia zdravia – napríklad infekčných chorôb, ako je pandemická chrípka, alebo iných prípadov spôsobených biologickými alebo neznámymi faktormi, nehôd spôsobených chemickými látkami, prírodných katastrof environmentálneho pôvodu alebo katastrof spôsobených úmyselným konaním,
  • pomáha zaistiť interoperabilitu vnútroštátnych plánov prostredníctvom koordinačných mechanizmov, analýzy a komunikačných nástrojov,
  • podporuje vykonávanie základných požiadaviek na kapacity podľa medzinárodných zdravotných predpisov WHO na zistenie, posúdenie, ohlásenie a reakciu pri mimoriadnych udalostiach v oblasti verejného zdravia.

Opatrenia EÚ na posilnenie pripravenosti zahŕňajú napríklad pravidelné cvičenia s cieľom overiť zavedené postupy v rámci plánov pripravenosti EÚ a členských štátov. V rámci programu EÚ v oblasti zdravia sa poskytuje podpora prostredníctvom odbornej prípravy a praktických cvičení, zlepšenia výmeny skúseností, usmernení a postupov v jednotlivých krajinách EÚ. Umožňuje to zabezpečiť, že národné orgány a inštitúcie sú schopné spolupracovať s Komisiou a medzi sebou pri výmene informácií v prípade rýchlo sa meniacej krízovej situácie.

Výkonná agentúra pre spotrebiteľov, zdravie, poľnohospodárstvo a potraviny (Chafea) riadi projekty pripravenosti a reakcie od roku 2003.

Článok 5 rozhodnutia 1082/2013 zároveň obsahuje ustanovenia o spoločnom obstarávaní zdravotníckych protiopatrení, ktoré zabezpečujú vysokú úroveň pripravenosti, a nástroj na podporu koordinovanej reakcie na ohrozenia zdravia.

Spoločné obstarávanie zdravotníckych protiopatrení: zabezpečenie náležitej pripravenosti

Prepuknutie pandemickej chrípky H1N1 v roku 2009 poukázalo na nedostatky v mechanizmoch členských štátov EÚ, ktoré sa týkali zaobstarávania vakcín a liekov proti pandémii a s tým súvisiaceho problému kúpnej sily. Rada preto požiadala Európsku komisiu, aby vytvorila mechanizmus na spoločné obstarávanie zdravotníckych protiopatrení, ktorý by podporil spravodlivý a rovnocenný prístup k vakcínam proti pandemickej chrípke a ich distribúciu v budúcnosti.

Komisia 10. apríla 2014 schválila dohodu o spoločnom obstarávaní zdravotníckych protiopatrení. K aprílu 2020 podpísalo dohodu o spoločnom obstarávaní 37 krajín vrátane všetkých krajín EÚ a EHP, Spojeného kráľovstva, Albánska, Čiernej Hory, Severného Macedónska, Srbska a Bosny a Hercegoviny, ako aj Kosova*.

Na základe dohody sa zavádza dobrovoľný mechanizmus, ktorý zúčastneným krajinám EÚ a inštitúciám EÚ umožňuje v prípade rôznych kategórií cezhraničných ohrození zdravia spoločne nakupovať zdravotnícke protiopatrenia vrátane vakcín, antivirotík a iných spôsobov liečby. Stanovujú sa v nej spoločné pravidlá praktickej organizácie postupov spoločného obstarávania, a to najmä:

  • praktické opatrenia tohto mechanizmu,
  • proces rozhodovania, pokiaľ ide o výber postupov,
  • organizácia hodnotenia verejných súťaží a zadávania zákaziek.

Účelom mechanizmu je zlepšiť pripravenosť krajín EÚ na závažné cezhraničné ohrozenia zdravia, zabezpečiť ich schopnosť tieto ohrozenia zmierňovať, umožňovať spravodlivejší prístup ku konkrétnym zdravotníckym protiopatreniam, zlepšovať bezpečnosť dodávok, ako aj zabezpečovať vyváženejšie ceny pre zúčastnené štáty. Postup spoločného obstarávania sa môže začať, ak ho odhlasujú aspoň štyri členské štáty a Komisia a zúčastňujú sa na ňom.

Významný príspevok k ochrane verejného zdravia v EÚ a pripravenosti na závažné cezhraničné ohrozenie zdravia predstavuje uzavretie rámcových zmlúv na výrobu a dodávku vakcín proti pandemickej chrípke v marci 2019 medzi Komisiou a krajinami EÚ, ktoré predstavujú približne polovicu európskej populácie.

Spoločné obstarávanie malo prvoradý význam pri boji proti pandémii COVID-19. Stovkami zmlúv s celkovou hodnotou takmer 13 miliárd sa zabezpečilo, že až 36 zúčastnených krajín má prístup k základným inovatívnym terapeutikám, ako aj k ochranným prostriedkom a zdravotníckemu vybaveniu v súlade s politikami EÚ o testovaníočkovaní.

Od začiatku roka 2020 sa až 36 krajín zúčastnilo na dvanástich spoločných postupoch obstarávania, čo viedlo k vyše 200 zákazkám, ktoré krajinám umožnili objednať základné zdravotnícke potreby a inovatívne terapeutiká v hodnote takmer 13 miliárd EUR.

*Týmto označením nie sú dotknuté pozície k otázke štatútu a označenie je v súlade s rezolúciou BR OSN č. 1244/1999 a so stanoviskom Medzinárodného súdneho dvora (ICJ) k vyhláseniu nezávislosti Kosova.

Súvisiace informácie